Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sandåns lövskog

Strandskogar med rik fågelfauna som är beroende av lövskogen.

Bäck omgiven av stora lövträd.

Bäck i Sandåns naturreservat. Foto: Fredrik Wilde.

I naturreservatet växer lövskog som är biologiskt värdefull. I skogen finns grova träd och död ved. I den miljön trivs hackspettar och andra fåglar som häckar i hålträd. Exempel på mindre vanliga fågelarter som du kan få syn på här är mindre hackspett Dendrocopos minor, gråspett Picus canus och entita Parus palustris. Våra vanliga lövträd växer i reservatet men också ädellövträd som till exempel ask, alm, ek och hassel.

I området finns även lämningar av ett torp, en gammal såg och en ruin av en kvarn.

Djur och växter

Reservatet bildades för att området ska bevaras och utvecklas till en naturskog med gott om död ved. Det skapar viktiga livsmiljöer för sällsynta arter. För att behålla den rika lövskogen måste den skötas. Då och då måste barrträd hållas efter genom att röjas, fällas eller ringbarkas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd och torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 17,7 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss