Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Havsjöskogen

Sjöar omgivna av skogbeklädda höjder.

Havsjöskogen. Foto Dick Östberg. I förgrunden syns en sluttande myr. Längre bort i bilden ser man en sjö och skogsbeklädda höjder.

Norra Havsjön. Foto Dick Östberg.

Havsjöskogen utgörs av en höjdplatå där de lägre belägna Havsjöarna med sina omgivande myrmosaiker omringas av några av de högsta bergen i länet. I söder ligger Värmlands högsta berg, Granberget, som mäter 701 meter över havet. Naturen är mycket variationsrik och inom området återfinns större obrutna naturskogar, våtmarker och ett antal fina vattendrag.

Naturskogarna inom området består av allt från brandpåverkade tallnaturskogar och lövbrännor till höghöjdsgranskogar

Sjösystemet med tillhörande bäckar och åar tillhör ett av länets mest värdefulla då vattendragen är relativt opåverkade av flottledsresningen.

Havsjöskogen. Foto Dick Östberg. Vattendrag omgivet av skog. På kanterna av vattendraget ses döda träd.

Lillhavån. Foto Dick Östberg.

Djur och växter

Den relativt stora arealen ofragmenterad naturskog, den obrutna
skogliga kontinuiteten samt mängden strukturer såsom död ved, gamla senvuxna träd m. m. gör att antalet signal-och rödlistade arter är stort. Nedan listas ett urval av rödlistade arter och signalarter som har påträffats i området (hotkategori enligt Artdatabankens rödlista 2020 inom parentes där NT = nära hotad,VU = sårbar och EN=starkt hotad samt S= signalart enligt Skogsstyrelsen):

Fåglar
Tretåig hackspett (NT)
Spillkråka (NT)
Videsparv (NT)
Järpe (NT)
Tjäder (S)
Gråspett (S)

Insekter
Bronshjon (S)

Kärlväxter
Knärot (VU)
Korallrot (S)
Spindelblomster (S)
Fläcknycklar (S)
Torta (S)
Kärrfibbla (S)
Ormbär (S)

Lavar
Broktagel (EN)
Långt Broktagel (EN)
Norsk näverlav (VU)
Aspgelélav (VU)
Violettgrå tagellav (NT)
Skrovellav (NT)
Lunglav (NT)
Dvärgbägarlav (NT)
Stiftgelélav (NT)
Knottrig blåslav (NT)
Brunpudrad nållav (NT)
Varglav (NT)
Vitskaftad svartspik (NT)
Vedskivlav (NT)
Vitgrynig nållav (NT)
Kortskaftad ärgspik (NT)
Blanksvart spiklav (NT)
Blågrå svartspik (NT)
Mörk kolflarnlav (NT)
Kolflarnlav (NT)
Stuplav (S)
Bårdlav (S)
Luddlav (S)
Korallblylav (S)
Gytterlav (S)
Skuggblåslav (S)
Skinnlav (S)
Dvärgtufs (S)
Gulnål (S)

Svampar
Gräddporing (VU)
Rynkskinn (VU)
Doftskinn (NT)
Gammelgranskål (NT)
Gränsticka (NT)
Stjärntagging (NT)
Ullticka (NT)
Granticka (NT)
Kötticka (NT)
Stor aspticka (S)
Rävticka (S)
Vedticka (S

Mossor
Vedtrappmossa (NT)
Flagellkvastmossa (S)
Mörk husmossa (S)
Västlig hakmossa (S)
Skogshakmossa (S)

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Signalart är ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när man söker urskilja biotoper med höga naturvärden.

Anläggningar

Naturreservatet berörs av vandringsleden Nordvärmlandsleden vars sträckning går mellan Höljes i norr till Branäs i söder. I anslutning till leden vid Kvarnsjön finns vindskydd samt eldplats. Vindskyddet ligger även i anslutning till en av de skoterleder som går igenom området. Vandringsleden fortsätter och går förbi Värmlands högsta topp, Granberget. På granbergets topp finns ett utkikstorn med en magnifik utsikt över reservatet och det omkringliggande landskapet med blånande berg samt både norska och svenska fjäll.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Undantag

Föreskrifterna om förbud mot att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg eller för körning med snöskoter på led som är utsatt på karta i bilaga 2 eller för körning på sjöis som markerats på karta i bilaga 2.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 1605 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 5 kilometer öster om Höljes. Det finns två huvudsakliga sätt att nå naturreservatet. Från Höljes: Från väg 62, sväng över älven och in i Höljes. Följ vägen i en vänstersväng och en högersväng och ta sedan höger i en korsning. Efter cirka 800 m ta vänster och följ vägen i 2.5 kilometer för att sedan ta åt höger. Följ nu denna väg i knappt tre kilometer och därefter ta åt höger. Efter ytterligare cirka tre kilometer på denna väg är ni framme vid gränsen för naturreservatet. Notera att de sista sex kilometerna av vägen är vintertid en skoterled så denna del plogas ej. Från Sysslebäck: Fortsätt norrut cirka 9 kilometer. Sväng österut vid skylt till Granberget. Följ vägen cirka 12 kilometer till nästa skylt mot Granberget. Ta bron över Tåsan och följ vägen i cirka 8 kilometer till starten på vandringsleden mot Granbergets utkikstorn. Man kan också nå reservatet via vandringsleden Nordvärmlandsleden vars sträckning går mellan Höljes i norr till Branäs i söder.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss