Båtstadknallen

Reservatet bildades för att bevara ett område med gammal, fuktpräglad naturgranskog med sällsynta arter knutna till gamla träd och död ved.

Gamla och nya lågor i gles skogsmiljö.

Död ved i form av lågor och torrakor (liggande och stående döda träd). Foto: Anita Andersson.

Skogen karakteriseras av senvuxna granar med rikliga toppbrott som orsakats av vintrarnas snömassor. Lövinslaget är stort och består av gamla, grova träd.

Reservatets högsta punkt ligger 681 meter över havet.

Djur och växter

Området har ett stort botaniskt värde, då det hyser hotade lavar såsom broktagel och skuggblåslav och vedsvampar såsom gränsticka och doftskinn. Här finns även ett stort zoologiskt värde i fågelfaunan och av vedlevande insekter.

Närbild av en grå bladlav med ca 2 cm breda, rundade lober. Ovansidan är rynkad med ett markerat nätverk av förgrenade åsar.

Norsk näverlav. Foto Anita Andersson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved, såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 47 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 5 kilometer nordost om Kärrbackstrand. Om man följer väg 62 norrut från Brattmon passerar man en hög bro över Tossans dalgång. Därifrån är det 4 kilometer till avtagsvägen vid Halt-Larsmon. Fortsätt grusvägen österut i ungefär 3 kilometer och sväng sedan vänster. Reservat är beläget 4 kilometer norrut efter denna väg. Från parkeringen är det cirka 1 kilometers promenad längs väg fram till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss