Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vålhallberget

Vålhallberget domineras av gammal, artrik, naturskogsartad höjdlägesgranskog. På lägre höjd finns även naturskogsartad gransumpskog.

Åldersvarierad skog.

Naturskog med död ved. Foto: Anita Andersson.

Trots att det gått lång tid sedan den senaste branden finns det gott om brända stubbar och lövträd. Skogen är nu i många områden tät med slutna och fuktiga grandominerade skogspartier, rika på bland annat hänglavar.

Reservatet bildades för att bevara ett område med barrnaturskog samt de typiska arter som är knutna till gammal, fuktig, brandpräglad skog.

Skogen ligger nära Vålhallsätern, som är en av få sätrar i Värmland med oavbrutet säterbruk.

Djur och växter

Den branta lutningen ner mot omgivande vattendrag och det fuktiga klimatet gynnar många mossor, lavar och svampar. Förutom kryptogamerna bidrar även andra arter till den för länet ovanligt höga tätheten av missgynnade och hotade arter i reservatet. Här är 18 rödlistade arter och 41 signalarter funna. En av de rödlistade arterna är den tretåiga hackspetten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 191,5 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet