Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gatefjällsbranten


Vid gränsen mot Norge i ett glest befolkat område ligger Gatefjällsbranten. Här skär vattendrag genom det småbrutna landskapet och hällmarker, branter och dalgångar avlöser varandra. Gatefjällsbranten blir närmaste granne med Naturreservatet Järnskogsfjället.

Högstubbe med tickor och liggande döda granar.

Gatefjällsbranten är ett stort sammanhängande naturskogsområde med mycket höga naturvärden. Vid Gatefjällsbranten bevaras en sydvänd brant med naturskogsartad skog med viktiga strukturer som lövträd i olika ålder, gamla grovbarkiga träd, döende och döda träd, bäckar, dråg, översilade branter och områden med rörligt markvatten, solbelysta träd i sluttningar och gläntor samt beskuggade lodytor och block. Dessutom skyddas ett större område med delvis brandpräglad blandbarrskog uppe på platån.

Vissa av de sällsynta arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet. Skogen utvecklas fritt genom intern dynamik med undantag för delar där restaureringsåtgärder i form av naturvårdsbränning, ringbarkning och reducering av gran är lämpliga. Granskogen framför branten ska bevaras för att bibehålla mikroklimatet i branten. Lövträd ska gynnas och mängden död ved ska öka i naturreservatet.

Högstubbe med tickor och liggande döda granar.

Djur och växter

Branten är en av de rikaste lokalerna i länet beträffande krävande kryptogamer. Flertalet av dessa kryptogamer har västlig utbredning i landet och gynnas av Västsveriges suboceaniska klimat. Enligt inventeringar av mossor utförda av Sven Fransson och Tomas Hallingbäck, finns här krävande arter som mörk baronmossa, rundfjädermossa och nordisk klipptuss.

Den sistnämnda är en art som är medtagen i Natura 2000-nätverkets habitatdirektiv. Vidare finns flera krävande lavar som broktagel, grynlav och västlig njurlav. De blockrika partierna nedanför branterna i kombination med förekomst av basiska bergarter, har skapat en rik kärlväxtflora. Arter som tibast, svart trolldruva, underviol och myskmåra finns på flera platser nedanför branten.

Då skogen stått orörd under lång tid i både lätt- och svårtillgängliga delar av branten, finns relativt hög andel lövträd och död ved. Högstubbar av toppbrutna lövträd och lågor som bildats genom självgallring finns spridda i området. Här hittas spår efter några rödlistade vedlevande insekter, nämligen jättesvampmal, grön aspvedbock och stor flatbagge. Under de senaste 20 åren har Skårsälvens dalgång och trakten kring Gate varit känd som en lokal för flera krävande hackspettar. Mindre hackspett, göktyta och gråspett är regelbundet observerade i området.

Anordningar

Möjlighet att parkera på mötesplats längs vägen direkt efter den lilla bron över Skårsälven på höger sida.

Det finns inga markerade stigar i reservatet men om man går in i skogen på andra sidan vägen från parkeringen och styr mot branten finns en upptrampad stig som tar dig upp på höjden där du kan njuta av utsikten. Annars går det fint att ströva i granskogen nedanför branten och utforska skogen och miljön längs Skårsälven på egen hand.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 114ha

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Från Koppom kör söder ut på väg 177, efter du passerat Järnskogsskyrka sväng höger mot Östervallskog. Efter cirka 5 kilometer när du kommer till Fjäll, följ skyltningen mot Östervallskog genom att svänga vänster. Följ den slingrande grusvägen cirka 7,5 kilometer, efter du passerat en skarp hårnålskurva är det nästa avfart på höger sida. Vägen är stängd för obehörig trafik men det är ok att köra in cirka 150 meter på vägen och parkera på mötesplatsen direkt efter den lilla bron på höger sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss