Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängemyrarna

Ängemyrarna är ett av södra Värmlands största sammanhängande områden med gammal tallskog.

Tallar och lavar växer på berghällarna. Man ser ryggen av en person med röd ryggsäck som går på åsen och längre bort skymtar man fler personer.

Ås som går i kanten av myren. Foto Jenny Sander.

Flera av tallarna är över 250 år gamla och har spår från flera skogsbränder, en företeelse som har varit viktig för områdets prägel. Ursprunget till namnet Ängemyrarna är oklart. Kanske kan det förklaras med att myrslåtter kan ha bedrivits på de våtmarker som finns i områdets centrala del. Mosaiken av gles, grovstammig tallskog och blöta myrmarker ger besökaren ett intryck av vildmark.

Reservatet bildades för att bevara en tallnaturskog som har påverkats av skogsbrand. Området ska tillsammans med omkringliggande skog långsiktigt bevara naturliga växt- och djursamhällen. Syftet med naturreservatet är även att friluftsliv och naturupplevelse ska gynnas men utan att påverka de skyddsvärda arterna negativt.

Djur och växter

Flera ovanliga och hotade arter finns i området. Raggbock och reliktbock är två exempel på sällsynta och därför rödlistade skalbaggar som påträffats vid Ängemyrarna. Dessutom finns flera ovanliga mossor, lavar och svampar. Chanserna att stöta upp en tjäder eller höra en järpe är goda.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, till exempel skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra motordrivet fordon, exempelvis skogsmaskin, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling). Undantag gäller för älgdragare eller liknande som behövs för uttransport av större vilt (älg, hjort, björn, vildsvin) från området. Uttransporten ska ske så att skador på mark och vegetation undviks
  • elda annat än på anvisad plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 56 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, ca 7,5 km SSO Årjängs tätort, mellan Järnsjön och Västra Silen. Från Årjäng åk söder mot sjön Västra Silen. Vid vägkorsningen tag vänster och följ vägen mot sydost på Sillegårdsedsvägen. Efter drygt 3 km går en väg söderut längs Västra Silens östsida. Efter omkring fem kilometer på denna mindre väg ligger reservatet på vänster hand, öster om vägen där det finns en parkeringsplats som tillhör reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss