Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norskog Skallberget

Reservatet bildades för att bevara den värdefulla livsmiljön naturlig, gammal artrik barrskog samt för att bevara missgynnade och hotade arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Utsikt i motljus.

Du kan njuta av viss utsikt i reservatet. Foto: Linda Stöberg

Reservatet är en del av Skallbergen, ett höghöjdsområde som omfattar flera toppar. Den högsta toppen inom Norskog Skallberget ligger 440 meter över havet och utgör östra delen av reservatet. Rätt igenom reservatet går Ravelsdalen. På höjderna är skogen talldominerad och gles, med gamla, senväxta och knotiga träd, medan graninslaget ökar nedåt branterna. Även granarna är äldre och senvuxna. Lövträd i form av björk och enstaka asp och sälg finns spritt i reservatet.

Området har en tydlig brandhistorik. Det finns många träd med brandljud. En torraka visar spår av fem bränder. Död ved finns i hela området, men störst volymer finns i granrikare områden. Det finns flera mindre myrpartier och surdråg i området.

Djur och växter

Området hyser ett antal signalarter som signalerar skyddsvärd skog. Bland annat finns tallticka. Den signalerar naturskogar med gamla träd och förekommer vanligen på träd som är 150 – 200 år eller mera. Doftskinn är en ”urskogsindikator”, eftersom den främst förekommer i helt eller nästan helt orörda skogar. Arten är en vednedbrytare som växer på undersidan av gamla och granlågor. På lövträden finns bl.a. lunglav och skrovellav. Arterna växer främst på gamla lövträd, i ljusöppna miljöer med fuktigt mikroklimat. Andra arter som kan ses i området och signalerar skyddsvärd skog är violettgrå tagellav, broktagel och vedtrappmossa. Den rödlistade skalbaggen raggbock är funnen i området. Raggbocken är beroende av grova tallågor med hård kärnved.

Gammal stubbe. Foto Therese Ericsson.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 108 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss