• Eldningsförbud i Värmlands län

  Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartån

Svartån med sitt tillrinningsområde är ett av länets största vattenområden som för närvarande inte regleras för vattenkraftproduktion.

Svartån

En lugn del av Svartån. Foto: Helena Malmestrand.

Svartåleden reparerad

Bron över Svartån vid Klasängen är reparerad sedan 9 juli 2021. Det går nu återigen bra att passera över Svartån vid Klasängen.

Naturreservatet är det andra naturreservatet i Värmlands län som skyddas på grund av sina vattenanknutna naturvärden.

Vattendraget är ungefär 28 kilometer långt (tillflöden ej inräknade). Svartåns naturreservat ligger till största delen inom Brattforshedens naturvårdsområde och tillika Natura 2000 område, men delar av vattendraget (sträckan Forshyttan – Bosjön) ligger nordost om Brattforshedens naturvårdsområde.

Svartån från Bosjön till Grässjön förändras i sin karaktär från strömmande, med lövskogsdominerade stränder, till lugnflytande och meandrande, med barrskog utmed stränderna. Inom området förekommer tre större mossar, området är annars relativt myrfattigt och vattnet är mycket klart.

Svartån rinner till största delen genom isälvssand och på flera ställen syns den mäktiga nedskärningen i sandlagret tydligt. Vattendraget har ett kraftigt meandrande förlopp, där en ständigt pågående erosions- och sedimentationsprocess längs stränderna skapar viktiga miljöer för bland andra insekter och fåglar. I anslutning till sandstränderna uppträder gräs- och örtrika luckor i granblandskogen.

Djur och växter

Svartån hyser en svag population av den rödlistade flodpärlmusslan. I vattendraget finns även de flesta vanligen förekommande arter för strömmande vatten såsom öring, bergsimpa, stensimpa, abborre, gädda, lake, mört och elritsa. Det förekommande öringbeståndet är skyddsvärt i sig men är dessutom av största vikt för flodpärlmusslans fortplantning eftersom denna i ett av sina livsstadier parasiterar på gälarna av unga öringar.

Svartåns sandstränder är viktiga miljöer för flera ovanliga och rödlistade insektsarter.

Skog

Längs stränderna finns barrskog med inslag av lövträd som björk och al. Det finns viktiga biotoper som grandominerad ravinskog, torr sandtallskog och betespräglad granblandskog. Skogen har brukats under lång tid i området. Till Svartån ansluter flera bäckar som förstärker intrycket av det speciella ravinssystem som skurit ner i den lösa isälvssanden. Skogen utmed flera av tillflödena har en ganska hög ålder och på vissa platser är skogen naturskogsartad granskog med hög andel lågor (liggande döda träd) i och kring vattendragen. Området har höga naturvärden knutna till ravinerna med gamla träd, rikligt med död ved och fuktigt klimat.

Kultur

Svartån har utnyttjats som flottled och på vissa sträckor längs vattendraget syns stenmaterial som rensats upp i samband med flottningen. I Svartåhyttan finns rester av en damm samt hyttruiner och andra industrilämningar från tidig järnhantering under 1600-1800-talen. Svartåhyttan uppfördes 1687 som hjälphytta till de äldre Forshyttan och Paradishyttan. I början av 1900-talet nyttjades vattnet till elkraftproduktion. I området finns även gott om lämningar i form av kolbottnar, hålvägar och tjärdalar.

Vandringsled

Den 19 kilometer långa Svartåleden förbinder Alstern med Grässjön. Under långa sträckor följer leden den meandrande Svartån. Det är en mycket trevlig led som går upp över åsar och ner i raviner genom ett obrutet skogslandskap. Leden passerar även ett flertal raviner, varav
Skäftdalen är den största.

Svårighetsgrad: Medel – svår. Den nordligaste milen, närmast Grässjön, är inte så kuperad, söderut finns en del passager som är rejält kuperade.

Markering: Orange

Svartån med naturliga vattenhinder, död ved. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla, skada eller ta bort levande eller döda träd och buskar,
 • framföra motorfordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
 • elda annat än på angiven plats.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter och musslor,
 • samla in mossor, lavar, vedsvampar eller vattenlevande växter,
 • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2012

Areal: 761 hektar

Markägare: Privat och Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Hagfors och Filipstads kommun. Reservatet ligger mellan Bosjön i Filipstads kommun och Grässjön i Hagfors kommun, cirka 15 kilometer nordväst om Filipstad.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet