Skålsåsen

Ås med äldre barrskog

Stora stenblock

Den äldre barrskogen inom området har lämnats orörd under lång tid och har därför utvecklat naturskogskaraktärer, vilket har skapat goda förutsättningar för en mångfald av arter som är knutna till äldre skog. På många platser finns ansamlingar av stående och liggande döda träd i olika grad av nedbrytning, hårdhet och exponering för solljus. Inslaget av lövträd är litet med spridda förekomster av asp, björk och klibbal.
Området har mycket höga naturvärden, i första hand knutna till granmiljöer. och för regionen anmärkningsvärt många arter av vedsvampar har observerats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • göra upp eld,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Undantag
Förbudet mot fordonstrafik gäller inte gäller inte på befintlig körväg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 22 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss