Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Lien

Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde, då det har livsmiljöer för ett stort antal vedlevande insekter samt kryptogamer såsom lavar, mossor och svampar.

Liten solbelyst glänta mellan granarna. På marken finns gräs och några större stenar.

Glänta i skogen.

Norra Lien är ett varierat och småkuperat landskapsavsnitt på 220–320 meter över havet, med barrnaturskog, tallskog, sumpskog och små sjöar och myrar. Området har bitvis ett stort inslag av lövträd, huvudsakligen i form av gammal asp och björk. Genom området rinner flera små bäckar.

Reservatet bildades för att bevara den värdefulla naturmiljön med beskuggade lodytor, lövträd, myrmosaiker med trädbevuxna myrholmar, gamla och senvuxna träd samt död ved. Syftet är även att öka tillgängligheten för allmänheten samt att skapa förutsättningar för att bevara sällsynta arter.

Tidigare har området använts för säterdrift och reservatet ligger i direkt anslutning till Nordlisätern.

Djur och växter

I sprickdalarnas sluttningar växer grovstammig, till stora delar naturskogsartad granskog, med rik förekomst av död ved och ett antal signal- och hotade arter, t.ex. de vedlevande mossorna vedtrappmossa, långfliksmossa och purpurmylia, samt de vedlevande insekterna bronshjon, jättesvampmal, mindre märgborre, stekelbock och björkvedsbock (gnagspår och kläckhål).

Reservatet har även ett stort värde för fågelfaunan genom sin rika variation på naturtyper, vilket ger speciella förutsättningar som livsmiljö, exempelvis för tjäder. Hackmärken visar även att tretåig hackspett födosöker här, för att dra nytta av den rika förekomsten av vedlevande insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för körning med skoter på speciellt avsett ledsystem samt för uttransport av skjutet större vilt.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området,
    för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 109 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss