Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ösjöskogen

Brandpräglat skogsreservat med många naturvårdsintressanta arter.

Skogen speglar sig i blank sjö.

Vy Ösjöskogen. Foto Lars Furuholm.

Skogen i reservatet har en tydlig brandprägel, med god förekomst av brandljud, brandstubbar och relativt riklig förekomst av stora aspar. Strukturer som död ved, gamla träd och påfallande åldersvariation bidrar till att området utgör ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt skogsområde.

Djur och växter

Mångfalden av växt- och djurarter som inte kan överleva i brukade skogar är hög. En stor mängd naturvårdsintressanta organismer har påträffats, inklusive närmare 20 rödlistade arter, i synnerhet insekter och lavar. Övervägande delen av dessa är beroende av gamla lövträd men det finns även arter knutna till gran eller tall.

Detaljbild av död ved.

Det finns död ved av olika dimensioner och trädslag i reservatet. Foto Jan Rees.

Under maj genomfördes en naturvårdsbränning i en del av området. Vi avråder besökare från att gå in på brännan tills några rejäla blåsväder passerat, med tanke på risken för att träd ramlar ner. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon utom på befintlig bilväg i reservatets västra kant,
  • tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: Cirka 96 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 9 kilometer sydväst om Karlanda. Naturreservatet Ösjöskogen saknar i dagsläget helt anordningar för friluftslivet men kan nås antingen genom en kortare vandring över land eller sjövägen över Ösjön. Vägarna som passerar nära reservatet är inte tillgängliga för allmän trafik och parkeringsmöjligheter saknas.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss