Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Järnskogsfjället

Stora mängder nederbörd och fuktig luft ger sprickdalarna en alldeles speciell karaktär och här förekommer vissa arter som annars bara finns i det norska fjordlandskapet.

Höstbild med tall och björk.

Vy. Foto Anita Andersson.

Reservatet ligger i ett varierat, dramatiskt kuperat landskapsavsnitt på 220 – 300 meter över havet, och består av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med kraftiga branter både åt öster och väster och inne i området, samt i sydost, västkanten av ytterligare ett höjdparti. Skogen består av stora arealer brandpräglade hällmarker med undertryckt, senvuxen gran, branter rika på lövträd, främst asp, granskogar med ställvis stort inslag av grova lövträd, i bäckdråg långsträckta klibbalsumpskogar och flera sjöar, tjärnar och myrar.

Högstubbe med tickor och liggande döda granar.

Död ved. Foto: Anita Andersson.

Största delen av det föreslagna reservatsområdets skogsbestånd har beståndsåldrar mellan 100 och 155 år.

Naturreservatet Järnskogsfjället bildades för att bevara och återskapa den värdefulla livsmiljön lövrik barrnaturskog med död ved och gamla grovbarkiga löv- och barrträd. Syftet är även att bevara och gynna typiska växter och djur, däribland fågelarterna tretåig hackspett och tjäder, insekten större flatbagge och mossarterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

Djur och växter

De största bevarandevärdena är: sumpiga sprickdalar, med sin fuktpräglade flora där exempelvis norsk näverlav och grynlav tillhör de exklusiva arterna. exponerad, nyligen död ved av gran, med förekomst av exempelvis skalbaggen större flatbagge, branter med skuggade lodytor och rasbranter, både väst- och östvända, med rik mossflora med bland andra den rödlistade, rundfjädermossan, många signalarter och flera i regionen sällsynta arter, grov död ved i fuktiga och skuggiga lägen, med skyddsvärda arter som den rödlistade vedtrappmossan och den fridlysta gröna sköldmossan. Området är viktigt för tjäder och flera hackspettsarter, bland annat den hotade tretåiga hackspetten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved, såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 251,5 ha

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss