Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uggenäs

Reservatet ligger i Torsby kommun och erbjuder en friluftsupplevelse i en natur opåverkad av modernt skogsbruk.

En kuperad del av skogen i naturreservatet Uggenäs. Döda träd ligger tvärs över varandra, och den steniga marken är täckt av mossa.

Uggenäs naturreservat består av både skogsmark, myr och sumpskog. Mycket av skogen i området är naturskogsartad.

Uggenäs naturreservat ligger cirka sju kilometer sydväst om Branäs. Området som skyddas är cirka 104 hektar stort och består av skogsmark, myr och sumpskog. Platsen har stor biologisk mångfald och hittills har 18 signalarter och 19 rödlistade arter påträffats, däribland fläckporing, gräddporing och knärot.

Området kommer till största delen att lämnas för fri utveckling men vissa delar kommer att skötas genom naturvårdsbränningar som arrangeras under kontrollerade former. Planer finns även att på sikt göra området mer tillgängligt för den som vill besöka reservatet.

Djur och växter

I reservatet finns arter knutna till äldre död ved, såväl som arter knutna till äldre lövträd och skogar med hög och jämn luftfuktighet. Dessutom finns arter knutna till så kallad silverved och kolad ved från tidigare bränder.

En gammal tallstubbe som är kolad av brand. På kolet växer lavar. Foto Anders Tedeholm.

Brandstubbe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I området är det förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 104 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, cirka 8 kilometer väster om Branäs. Kör cirka 4,8 kilometer norrut från Nyskoga. Sväng höger och följ grusvägen knappt 9 kilometer och korsa Ljusnan. Efter bron över Ljusnan, kör ytterligare 500–600 meter och sväng höger.
Följ vägen cirka 2,2 kilometer och parkera vid sidan av vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss