Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pannkakan

Pannkakan är ett unikt delta med stor artrikedom.

Flygbild där reservatet och dess deltaområde syns ovanifrån.

Pannkakan är ett unikt delta med stor artrikedom. Foto: Länsstyrelsen

För cirka 200 år sedan bildade Klarälven ett låglänt deltaområde i utloppet till sjön Lusten. Deltat, som består av lätteroderad så kallad svämsand byggs på efterhand, främst vid höst- och vårflod.

Med tiden har området fått karaktären av en ö och numera löper älven i två fåror runt Pannkakan. Inne på ön kan man se rester av de gamla älvfåror som tidigare genomkorsat deltat.

Den näringsrika jorden och goda tillgången på vatten gjorde att Pannkakan snabbt kom att växa igen av främst gråal, hägg och olika videarter. Den idag dominerande gråalskogen har aldrig avverkats och kan därför betraktas som urskogsartad.

Reservatet bildades för att låta en urskogslik lövskogsvegetationen utvecklas fritt i ett levande delta. Naturreservatet är en del av ett större område som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Den täta, urskogslika alskogen utgör en bra miljö för svampar och insekter. Man har funnit att svampfloran omfattar 150- 200 olika arter och bland insekterna har hittats utrotningshotade arter som har mycket högt ställda krav på den miljö de lever i. Lövurskogens utbud av ved i olika nedbrytningsstadier skapar också viktiga boplatsförutsättningar för fåglar. Detta medför att området kommit att bli av stor betydelse för många fågelarter. Förutom insektsätande småfåglar, som sångare, utgör hålhäckande fåglar som, skogsduva, sparvuggla och hackspettar en viktig del av fågelfaunan på Pannkakan. Karaktärsarter är entita, stjärtmes och stenknäck.

Död ved. 

Liggande döda lövträd. Foto Fredrik Wilde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
  • gräva upp eller plocka kärlväxter, mossor, lavar eller svampar,
    störa djurlivet t. ex. genom närgångna studier vid boplats eller användande av bandspelare,
  • göra upp eld,
  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • framföra motordrivet fordon.
  • Organiserad visning av området (turism, undervisning mm) får inte ske utan samråd med naturvårdsförvaltaren.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar får inte utföras utan samråd med länsstyrelsen och naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1983

Storlek: 122 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Deje. För närvarande får man ta sig över Klarälven med båt eller liknande. Observera att det är förbjudet att beträda den närliggande järnvägsbron.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss