Hornkullstorp

Gammal barrnaturskog i Filipstads kommun

Solbelyst gammal låga som ligger på lavbeklädd mark. Runt om ser man en gles skog med gran och tall. På marken finns ljung och lavar. Foto Anders Tedeholm.

Solbelyst låga.

Hornkullstorp är naturskogsartat skogsområde som innehåller såväl glesa hällmarkstallskogar som högstammiga och mer produktiva granskogar. Inom reservatet finns en större och ett antal smärre myrar samt en tjärn, Orrleken.

Delar av området utgörs av tallskog på ett tunt jordtäcke där berget ofta går i dagern.
Flera små myrar och rena hällmarker finns insprängda i området. Träden står luckigt och det finns många gamla och spärrgreniga tallar, ett borrat träd var 250 år gammalt. Det finns många spår av tjäder i området, både spillning och tjäderbetade tallar.

I de grandominerade delarna förekommer död ved i begränsad men ökande omfattning.

Skogen i området är i regel minst 160–180 år och har åtminstone de senaste 150 åren inte påverkats av skogsbruk. Inom området kan man idag inte se några spår av tidigare avverkningar förutom ett fåtal gamla avverkningsstubbar. Några kolbottnar och enstaka kolarkojruiner förekommer, vilket vittnar om forna tiders markanvändning. 1 kilometer söder om reservatet ligger Hornkullens silvergruva.

Det finns inga anordningar för besökare i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tippa eller anordna upplag,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
 • medföra hund som inte är kopplad.

Undantag

C-föreskrifterna gäller inte för förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren anlitar, vid genomförande av de åtgärder som framgår under B och som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.

Förbudet att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

 • Bildat: 2023
 • Storlek: 83 hektar
 • Markägare: Privat
 • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Filipstads kommun, 5 kilometer sydöst omFilipstad. Följ skyltning mot Silvergruvor från Nykroppa. Reservatet ligger cirka 1,5 km efter silvergruvorna, cirka 350 meter väster om vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss