Mammasberg

Från toppen av Mammasberg har besökaren en milsvid utsikt över landskapet runtom.

I gläntan ligger en helt gräsöverväxt trädlåga.

Glänta i granskogen.

Området är som helhet mycket kuperat och domineras av två markerade höjdryggar i nord-sydlig riktning; dels själva Mammasberg i väster med sina 560 m.ö.h., och dels en lägre bergås i östra delen av området. Reservatsområdets kuperade terräng ger en stor variation i skogen.

På toppen av Mammasberget, och den östra åsen, står en gles och mager skog. På de frodigare sluttningarna finns däremot en 140 år gammal, högrest och grov granskog med inslag av lövträd som asp, björk och sälg. Den äldsta skogen är relativt gles och fläckvis finns gott om hänglav.

Reservatet bildades för att bevara ett område med naturskogsartad gammal barrskog och typiska arter knutna till gammal skog, död ved och lövträd. Syftet är även att behålla tystnaden och vildmarkskänslan inom området. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Mindre vanliga arter som trivs i området är: tretåig hackspett, gråspett, lunglav, brunpudrad nållav, gammelgranskål, knärot och spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon,
  • medföra ej kopplad hund,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 69,3 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, 9 km söder om Bograngen. Från Bograngen: kör bygatan västerut mot Norge. Sväng vänster (söderut) och kör ca 4 km till Skråckarberget. Här slutar allmän väg. Besökare till naturreservatet fortsätter på huvudvägen, söderut genom byn. Följ skogsbilvägen söderut ca 3 km. Vägen delar sig i ett y-kors. Håll till vänster utmed Dypån. Fortsätt ca 2 km till den P-plats som är gemensam för naturreservaten Soienmägg och Mammasberg.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss