Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Markbackarna

Skogens struktur och förekomst av brandstubbar vittnar om att skogslandskapet i och omkring Markbackarna präglats av skogsbränder.

Granskog med blåbärsris på marken. På stammen av en av granarna har det tretåiga hackspetten hackat ringar.

Hänglavsrik granskog. Foto Fredrik Wilde.

Reservatet bildades för att bevara ett naturskogsartat skogs- och myrområde samt livsmiljöer för skogslevande arter som hackspettar, mossor, lavar och svampar.

Djur och växter

Sommartid har gulärla, skogssnäppa och tornfalk setts på myren. Av hotade arter har norsk näverlav, tretåig hackspett och doftskinn noterats i reservatet.

När en tall överlever en skogsbrand vallar den in brännskadan och det blidas ett s.k. brandljud.

Brandljud i tall. Foto Fredrik Wilde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • medföra hund som inte hålls kopplad,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka växter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon utanför befintlig skogsbilväg,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 80 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, 5 km NV Ransby, Klarälvdalen. Från väg 62 kör man över Klarälven i Ransby och vidare norrut förbi Branäs skidanläggning. 1 km norr om anläggningen delar sig vägen, ta då vänster och följ grusvägen upp mot bergets topp. Efter 4 km ta höger in på mindre skogsbilväg och fortsätt ca 2,5 km fram till reservatet. Vägen följer Vingån långa sträckor. Vägen är bommad under tjällossningen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss