Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ravinerna vid Apertin

I Apertins bäckraviner kan du promenera bland ståtliga ädellövträd samt buketter av hassel och ormbunkar. Ravinerna vid Apertin avsattes som naturminne redan 1936 och blev därmed länets första naturskyddade område.

Bro över bäck i botten av en dalgång.

Bro i lummig grönska. Foto: Mikael Solebris.

Ravinerna vid Apertin bildades då inlandsisen gav vika och smältvatten från isen transporterade finkornigt material som mo och mjäla. Det avsattes som ett tjockt lager med finkorniga jordar i området. Med tiden har små vattendrag grävt sig ner genom jordlagren och skapat branta, v-formade bäckraviner. Nere i ravinerna är klimatet fuktigt. Rik jordmån och skyddat läge skapar förutsättningar för en frodig växtlighet.

1991 ombildades området till naturreservat. Reservatet har till syfte att bevara och gynna ett välutbildat bäckravinområde med naturskog, som domineras av ädellövträd. Syftet är också att bevara en artrik lundflora och ett rikt fågelliv, samtidigt som området är anpassat för allmänhetens besök.

Djur och växter

I naturreservatet finns en stor artrikedom både när det gäller växter och djur. Träden är av varierande storlek och ålder. Ädellövträd som ask, ek, hästkastanj, lönn och lind dominerar. Grenar och kvistar sträcker sig åt olika håll för att nås av solljuset. På sommaren bildar de stommen till ett grönt tak över en lundartad skogsmiljö. Den frodiga karaktären förstärks av ett väl utvecklat buskskikt med arter som hassel, fläder, tibast, olvon och röda vinbär. Den rika miljön gynnar örter med stora krav på fukt och näring. Här finns lundväxter som ormbär, trolldruva och stinksyska. Strutbräken är en ormbunke som fått sitt namn av att bladen växer i strutlika rosetter. Den breder ut sig i stora bestånd i ravinbottnen och är något av en karaktärsart för området.

I ravinen finns också gott om murken ved. Där trivs lavar och nedbrytare som svampar och insekter. Under det skyddande lövtaket lever många arter av fåglar, t.ex. grönsångare, stenknäck, skogsduva och gärdsmyg samt hackspettarna gröngöling, större hackspett och mindre hackspett.

Mossbelupen granlåga.

En av de fallna granjättarna. Foto: Mikael Solebris.

Kultur

Apertins herrgård med omgivande byggnader, park och allé är skyddade som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen. Herrgården uppfördes redan vid 1600-talets mitt men fick sitt nuvarande utseende under 1700-talets senare del.

Tänk på att respektera hemfridszonen runt herrgården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada träd eller buskar, inklusive sådana som är döda såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp växter inklusive kryptogamer (mossor, lavar och svampar),
 • elda,
 • medföra ej kopplad hund,
 • framföra fordon,
 • tälta,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1936 som naturminne och 1991 som naturreservat

Storlek: 4,8 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Kils kommun, cirka 3 kilometer sydost om Stora Kils kyrka. Från Karlstad: åk norrut på väg 62 mot Forshaga. Ta av mot Apertin och kör väg 714 tills du ser skyltarna till parkeringen som ligger söder om reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss