Skyfallsliknande regn i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka oss, skicka e-post, ringa, eller skriva. Som myndighet ska vi vara tillgängliga och hålla en hög servicegrad.

Skicka e-post

varmland@lansstyrelsen.se

Skicka in ditt ärende digitalt

Du kan skicka in ditt ärende digitalt till oss genom:

varmland@lansstyrelsen.se

Övriga e-tjänster och blanketter

Komplettering eller yttrande i ärende (e-tjänst)

Ring växeln

010-224 70 00

Växeln är öppen måndag - fredag 08.00-16.30

Besök oss

Våxnäsgatan 5, Karlstad
651 86 Karlstad

Receptionen är öppen

Måndag - fredag 08.00-10.00

Avvikande öppettider

Kartbild över området där Länsstyrelsens huvudbyggnad ligger i Karlstad. 

Det är gångavstånd (5-10 min) från Karlstad centralstation.

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Vad vill du göra?

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Fakturering

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via:

08-454 20 82
(SOS Alarm)

Mer om Tjänsteman i beredskap

Presskontakt och kommunikation

Nyheter och press

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 71 10

Djurskyddstelefon

Telefon 010-224 71 20

Telefontid: måndag till fredag 9.00-12.00.
Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan Länk till annan webbplats. dygnet runt.

För allmänna frågor: djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Endast vid angrepp på tamdjur av björn, varg, järv eller lo. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen Värmland.

Vilttelefon: 010-224 71 40
Telefontider: måndag till fredag klockan 09.00-12.00

Övrig kontorstid samt på kvällen eller helger kontakta Länsstyrelsens Värmlands Tjänsteman i beredskap (TiB) på 08-454 20 82 (samtalet går via SOS).

E-post: vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Skador orsakade av rovdjur

Kontakta oss med texttelefoni

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska och på engelska mellan text och tal. En förmedlare med tystnadsplikt deltar i samtalet. Texttelefoni.se är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa.

Texttelefoni – en förmedlingstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med bildtelefoni

Bildtelefoni.net är öppet dygnet runt, året runt och är gratis. När du kommer fram till tjänsten meddelar du till vilket telefonnummer eller adress som du vill ringa. Bildtelefoni.net förmedlar samtal med svenskt teckenspråk och svenskt tal. En tolk med tystnadsplikt deltar för att möjliggöra samtalet.

Bildtelefoni – en förmedling och distanstolkningstjänst från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss med Teletal

Teletal har öppet vardagar klockan 7.30–20.00 och helger klockan 12.00–16.00. Tjänsten är gratis. Teletal gör det möjligt för dig som behöver hjälp och stöd vid telefonsamtal på svenska. En tolk som har tystnadsplikt deltar och ger stöd vid behov. Tolken kan till exempel underlätta att komma rätt i växeln, tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet, ge minnesstöd eller att skicka korta minnesanteckningar av vad som sägs.

Teletal – en stödtjänst för telefonsamtal från Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Länsledning

Landshövding Georg Andrén

Länsråd Emma Spak

Pressansvarig
Karin Hovdebo
Telefon: 010-224 73 87

Chefssekreterare till länsledningen
Annika Wikman
Telefon: 010-224 72 20

Verksamhet

Landsbygdsavdelningen

Enheterna Lantbruk, Djurskydd & Vilt och Regional utveckling.

Avdelningschef: Maria Hammarström

Miljöavdelningen

Enheterna Miljöanalys, Miljöskydd, Naturvård och Vattenskydd.

Avdelningschef: Annika Nilsson

Samhällsavdelningen

Enheterna Risk & Säkerhet, Samhällsbyggnad och Social hållbarhet.

Avdelningschef: Tomas Sahlström

Avdelningen för verksamhetsstöd

Enheterna Ekonomi, HR, Kommunikation och Service samt Informationshantering.

Avdelningschef: Katja Berglund

Enheter

På enheten Djurskydd och vilt genomförs kontroll och handläggning enligt djurskydds-, livsmedels och foderlagstiftningen. Enheten ansvarar också för veterinära frågor och kontrollområden som till exempel smittskydd, djurhälsopersonal och animaliska biprodukter. Klövvilt- och rovdjursförvaltning, samt handläggning av många olika typer av viltärenden är en stor del av verksamheten.

Kontakt

Enhetschef Ulrika Fahlstad

Telefon: 010-224 73 30

Djurskyddstelefon

Telefon: 010-224 71 20

Telefontider: Måndag-fredag, 9.00-12.00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan Länk till annan webbplats. dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn. Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor: djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär

Telefon: 010-224 72 52

Telefon: 010-224 72 14

E-post: veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

Vilttelefon

Telefontider: Måndag-fredag, 9.00-12.00

Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl

Du kan även kontakta oss via vår viltmejl. Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.

E-post: vilt.varmland@lansstyrelsen.se

Ekonomi arbetar med Länsstyrelsens ekonomiska processer såsom budgetering, redovisning, ekonomiuppföljning och upphandling.

Kontakt

Enhetschef Birgitta Nygaard Hedeås
Telefon: 010-224 74 10

E-post: ekonomi.varmland@lansstyrelsen.se

HR arbetar med frågor som rör personalområdet såsom arbetsrätt, rekrytering och avveckling, chefsutveckling, arbetsmiljö, friskvård, lönebildning och pensioner.

Kommunikation arbetar med att utveckla kommunikationsarbetet internt och externt. Funktionen initierar och genomför kommunikationsinsatser för att nå ut till medborgare och medarbetare, vårdar och utvecklar organisationens kultur och hanteringen av kommunikationsfrågor.

Service arbetar bland annat med kundbemötande, intern service samt hantering och beställning av kontorsmateriel. Även entreprenörs- och leverantörsfrågor innefattande kontakter med lokalvård, fastighetsägare, bevakningsföretag samt intern säkerhet med systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete samt tillgänglighetsfrågor hanteras på enheten.

Kontakt

Enhetschef Malin Dahlqvist
Telefon: 010-224 72 12

hr.varmland@lansstyrelsen.se

kommunikation.varmland@lansstyrelsen.se

Enheten ansvarar för Länsstyrelsens arkiv och registratur. Exempel på viktiga arbetsuppgifter är hantering av inkomna handlingar, arkivering samt informationsklassning av information samt implementering av dataskyddsförordningen. Enheten har ett utvecklings- och utbildningsuppdrag i att utveckla dokumenthanteringen inom Länsstyrelsen och tillse att ärenden är kompletta, att information är klassad och att informationen kan eftersökas.

Kontakt

Enhetschef Anna Noaksson
Telefon: 010-224 72 60

Enheten handlägger och kontrollerar jordbrukarstöd, bedriver en kurs- och rådgivningsverksamhet inom bland annat biologisk mångfald, genomför behörighetsutbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel samt ger tillsynsvägledning för kommunerna inom områdena växtnäring och bekämpningsmedel.

Enheten arbetar med förebyggande åtgärder mot fågelskador på grödor samt driver och medverkar i olika projekt som anknyter till enhetens verksamhetsområden.

Kontakt

Enhetschef Elin Nystrand
Telefon: 010-224 74 94

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Telefon: 0771-67 00 00

Du kan även skicka e-post: jordbrukarstod.varmland@lanssstyrelsen.se

 

Inom enheten arbetar vi med naturvårdande åtgärder i både vatten och på land samt inventerar ett flertal arter och livsmiljöer. Vi ansvarar även för övervakning av vattenkvalitet och för länets vattenförvaltning samt beviljar bidrag till natur- och vattenvårdande åtgärder.

Enheten består av tre arbetsgrupper; Biostrategi, Biologisk mångfald i vatten samt Förvaltning av vatten.

Biostrategi arbetar med terrester naturvård. Gruppen ansvarar för samordning av den regionala miljöövervakningen och uppföljningen inom skyddade områden, koordinerar terrestra åtgärdsprogram för hotade arter, samordnar arbetet med invasiva främmande arter, beviljar lokala naturvårdsprojekt (LONA) till länets kommuner samt genomför naturvårdande åtgärder och inventeringar inom samtliga dessa uppdrag.

Biologisk mångfald i vatten arbetar med limnisk naturvård. Gruppen ansvarar för länets kalkningsverksamhet och kalkeffektuppföljning, restaurering av vattenmiljöer, fiskevård och koordinering av limniska åtgärdsprogram för hotade arter. Vi genomför även naturvårdande åtgärder och inventeringar inom dessa områden, samt inom arbetet med invasiva främmande arter och miljöövervakning i vatten. Gruppen bedriver också EU-projekt tillsammans med norska myndigheter.

Förvaltning av vatten arbetar med EU:s ramdirektiv för vatten samt åtgärder kopplade till måluppfyllelse av detta direktiv. Gruppen består av länets Beredningssekretariat som bland annat tar fram kunskapsunderlag och ger förslag på miljökvalitetsnormer till vattenmyndigheten i Västerhavet samt av våra handläggare som ansvarar för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och beviljar bidrag till kommuner och ideella föreningar.

Kontakt

Enhetschef Karin Enfjäll
Telefon: 010-224 74 38

Enheten Miljöskydd ansvarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken inom områdena miljöfarlig verksamhet, förorenade områden och naturtillsyn samt med tillsyn av Sevesoverksamheter. Enheten har också ett uppdrag att tillsynsvägleda kommunerna inom dessa områden.

Funktionen Miljöfarlig verksamhet

 • tillsyn över så kallade miljöfarliga verksamheter, till exempel pappers och massabruk, järn- och stålindustri, vindkraftparker, täkter,avfalls- och energianläggningar, och kommunala avloppsreningsverk
 • tillsyn över Sevesoanläggningar
 • bereder ärenden om miljöfarlig verksamhet för prövning vid Miljöprövningsdelegationen samt deltar i förhandlingar vid prövning av miljöfarlig verksamhet i Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen
 • tillståndsprövar avfallstransporter och hanterar vissa ärenden av kemiska produkter
 • tillsynsvägleder och följer upp den operativa miljötillsynen hos länets kommuner

Funktionen Naturtillsyn

Prövning och tillsyn av naturvårdsärenden enligt miljöbalken:

 • handläggning av samrådsärenden rörande naturmiljö (MB 12:6)
 • tillstånds- och dispensprövning av ärenden inom bland annat artskydd, biotopskydd och områdesskydd
 • handläggning av terrängkörningsdispenser
 • hantering av anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion
 • yttrande till Energimarknadsinspektionen över ansökningar om nätkoncession

Funktionen EBH

Samordnar, prioriterar och följer upp länets arbete med förorenade områden

 • riskklassning, utredning och tillsyn av förorenade områden vid pågående och nedlagda verksamheter där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet
 • vägledning av kommunerna i deras tillsyn av förorenade områden
 • vidareförmedling av statliga bidrag för undersökning och sanering.
 • ansvar för databasen EBH-portalen där information om länets förorenade områden finns samlad.

Kontakt

Enhetschef Marielle Nilsson
Telefon: 010-224 73 00

 

Enheten arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Arbetet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen.

Inom områdesskydd handlar det framför allt om att bilda naturreservat. Inventering, dokumentering av naturvärden, markägardialog, samråd med olika aktörer och skrivning av reservatsbeslut är delar i denna process.

Förvaltning och skötsel av skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden samt djur- och växtskyddsområden) innebär till exempel att genomföra naturvårdande åtgärder, anlägga och underhålla anordningar för friluftsliv och tillhandahålla information.

Kontakt

Enhetschef Linda Sundström
Telefon: 010-224 72 11

 

Enheten stödjer och främjar en hållbar utveckling i hela länet. Inom ramen för Landsbygdsprogrammet beviljar enheten stöd till bland annat bredbandsutbyggnad, dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden. Via fonderade bygdemedel ges stöd för att reparera skador orsakade av utbyggd vattenkraft och till allmännyttiga investeringar på landsbygden. Enheten prövar ansökningar om förvärv av lantbruksfastigheter, samt arbetar med förbättring av fastighetsstrukturen och bevakar fastighetsbildningsfrågor på landsbygden. Enheten bevakar även tillgången till grundläggande betaltjänster.

Enheten ansvarar för samordning av det regionala energi- och klimatarbetet, och verkar för effektiva klimatinvesteringar inom Klimatklivet. Vidare driver enheten det regionala livsmedelsstrategiarbetet, det regionala skogsstrategiarbetet och det regionala arbetet inom friluftslivspolitiken i samverkan med andra aktörer i länet.

Enheten arbetar även med en internationell verksamhet genom Grensetjänsten på Morokulien. Grensetjänsten är en gränsöverskridande informationstjänst mellan Sverige och Norge som underlättar den fria rörligheten över gränsen för privatpersoner och företag.

Grensetjänsten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enhetschef Jörgen Persson
Telefon: 010-224 74 61

Genom GIS (geografiska informationssystem) levererar enheten databaser och GIS-verktyg till hela Länsstyrelsen samt genomför GIS-analyser.

Risk och säkerhet arbetar med samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och höjd beredskap samt den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Kontakt

Tf. Enhetschef Tanja Ekegren
Telefon: 010-224 73 26

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via:

08-454 20 82
(SOS Alarm)

Mer om Tjänsteman i beredskap

 

Juridisk sakkunskap för Länsstyrelsens alla sakområden. Hantering av ärenden rörande överprövning av kommunala strandskyddsdispenser, tävling på väg, trafik- och sjötrafikföreskrifter, olika förordnanden som till exempel vigselförrättare och notarius publicus, delgivningar, överklagningar inom PBL och miljöbalken, allmänna val, med mera.

Kontakt

Enhetschef Göran Wirdéus
Telefon: 010-224 73 69

 

Plan arbetar med infrastruktur, kommunal planering och bostadsförsörjning genom framtagande av analyser och planeringsunderlag. Handlägger ärenden inom plan- och infrastrukturområdena samt administrerar bostads- och energistöd.

Kulturmiljö arbetar med att bevara, skydda och vårda länets kulturmiljöer, handlägger ärenden och bidragsfrågor om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt handlägger och förvaltar länets kulturreservat.

Enheten arbetar också med samordning av miljömålsarbetet i länet, att stärka grön infrastruktur och att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Kontakt

Enhetschef Anna Nordlander
Telefon: 010-224 72 40

 

Sociala frågor utgör en viktig del av Länsstyrelsens arbete. Arbetet handlar om utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser liksom fördelning av statsbidrag.

Social hållbarhet arbetar med sociala frågor såsom jämställdhet, integration och flyktingmottagning, mänskliga rättigheter, personligt ombud och drogförebyggande insatser.

Kontakt

Enhetschef Beatrice Högå
Telefon: 010-224 72 97

 

Enheten för Vattenskydd ansvarar för frågor som rör tillsyn och prövning av vattenverksamheter, dammsäkerhet, vattenskyddsområden, tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, tillsynsvägledning avseende avloppsfrågor, fisketillsyn, tillstånd till utsättning av fisk, dispenser för elfiske och förordnande av fisketillsynspersoner. Enheten har även ett samordningsansvar för den samverkan som ska ske innan vattenverksamheter för produktion av vattenkraftsel genomgår prövning enligt nationell plan för att förses med moderna miljövillkor.

Kontakt

Enhetschef Örjan Larsson
Telefon: 010-224 73 62

Ett diagram över Länsstyrelsen Värmlands organisatoriska struktur.

Länsstyrelsen Värmlands organisationsschema.

Kontaktuppgifter till handläggare

Det finns ingen lista på webbplatsen med kontaktuppgifter till alla handläggare på Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter till rätt handläggare eller enhet längst ner på alla våra webbsidor. För att hitta kontaktuppgifterna går du till sida för det område som du söker kontaktperson för, där hittar du uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss