Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka oss, skicka e-post, ringa, eller skriva. Som myndighet ska vi vara tillgängliga och hålla en hög servicegrad. Med anledning av Covid-19/Coronavirus har ber vi dig att även uppmärksamma vissa besöksregler om du behöver besöka oss.

Ring växeln

010-224 70 00

Växeln är öppen måndag - fredag 08:00-16:30

Skicka e-post

varmland@lansstyrelsen.se

Skicka in ditt ärende digitalt

Du kan skicka in ditt ärende digitalt till oss genom:

varmland@lansstyrelsen.se
Övriga e-tjänster och blanketter
Komplettering eller yttrande i ärende (e-tjänst)

Besök oss

Våxnäsgatan 5, Karlstad
651 86 Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Receptionen är öppen

Från och med 13 november
Måndag - fredag 08:00-10:00

Avvikande öppettider

Kartbild över området där Länsstyrelsens huvudbyggnad ligger i Karlstad. 

Det är gångavstånd (5-10 min) från Karlstad centralstation.

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Så ansluter du till onlinemöte med Länsstyrelsen Pdf, 130.2 kB.

Vad vill du göra?

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 71 10

Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Fakturering

Teletal

För dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 821 11 19.

Öppettider: Måndag - fredag klockan 08:00-20:00.

Lördag – söndag och helgdag klockan 12:00-16:00.

Mer via: http://www.teletal.se/ Länk till annan webbplats.

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig:

 • Tolka otydligt tal och svåra ord
 • Ge stöd för minnet - Anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
 • Hjälper dig genom telefonväxlar
 • Är en trygghet och ett stöd för dig

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Bildtelefoni Länk till annan webbplats.

Texttelefoni

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Djurskyddstelefon

Telefon 010-224 71 20
Telefontid: mån-fre 9-12.
Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan Länk till annan webbplats. dygnet runt.

För allmänna frågor:
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Endast vid angrepp på tamdjur av björn, varg, järv eller lo.

 1. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen Värmland.
  Vilttelefon: 010-224 71 40
  Telefontider: måndag-fredag: kl. 09-12
  E-post: vilt.varmland@lansstyrelsen.se
  Övrig kontorstid samt på kvällen eller helger kontakta Länsstyrelsens Värmlands Tjänsteman i beredskap (TiB) via 08-454 20 82 (samtal går via SOS).

Skador orsakade av rovdjur

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via:

08-454 20 82
(SOS Alarm)

Mer om Tjänsteman i beredskap

Presskontakt och kommunikation

Nyheter och press

Ledning

Landshövding och länsråd

Landshövding Georg Andrén

Länsråd Johan Blom

Länsledningskoordinator till landshövding
Karin Hovdebo
Telefon: 010-224 73 87

Chefssekreterare till länsledningen
Annika Wikman
Telefon: 010-224 72 20

Verksamhetsnivå

För Verksamhetsstöd.

Katja Berglund
Telefon: 010-224-72 08

Verksamhetschef

för enheterna Risk & säkerhet, Regional utveckling, Social hållbarhet samt Samhällsbyggnad.

Bengt Falemo
Telefon: 010-224 72 18

Verksamhetschef

för enheterna Djurskydd & Vilt, Lantbruk, Miljöanalys, Miljöskydd, Naturvård.

Torben Ericson
Telefon: 010-224 72 04

Enheter

Särskilt inrättad funktion vars huvudsakliga uppgift är att vara Länsstyrelsen Värmlands samverkande organisation för att hantera roller och uppdrag Länsstyrelsen har inom rådande pandemi (covid-19).

Kontakt

Tanja Ekegren
Telefon: 010-224 73 26

Pernilla Gälldin
Telefon: 010-224 73 36

corona.varmland@lansstyrelsen.se

(Djurskydd, Vilt, Rovdjur)

Enhetschef Maria Hammarström
Telefon 010-224 72 10

Djurskydd arbetar med kontroll och handläggning enligt livsmedels- och djurskyddslagen och inom olika veterinära sakområden.

Vilt och rovdjur handlägger jakt- och viltvårdsärenden och ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Information och kommunikation med allmänhet, djurägare och jägare är en viktig del i arbetet, liksom samverkan och dialog med organisationer och regionala och centrala myndigheter. ​​​

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan Länk till annan webbplats. dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 52
Telefon 010-224 72 14
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se

(Jordbrukarstöd, Kontrollanter, Odling, Rådgivning)

Enhetschef Roger Bergqvist
Telefon: 010-224 72 13

Enheten handlägger och kontrollerar jordbrukarstöd, bedriver en kurs- och rådgivningsverksamhet inom bland annat biologisk mångfald, genomför behörighetsutbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel samt ger tillsynsvägledning för kommunerna inom områdena växtnäring och bekämpningsmedel.

Enheten arbetar med förebyggande åtgärder mot fågelskador på grödor samt driver och medverkar i olika projekt som anknyter till enhetens verksamhetsområden.

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00.

Telefon: 0771-67 00 00

Du kan även skicka e-post: jordbrukarstod.varmland@lanssstyrelsen.se

(Vattenförvaltning, Kalkning, Fiske, Miljöövervakning (även i fält), Åtgärdsprogram hotade arter ÅGP, Lokala naturvårdsprojekt LONA, Lokala vattenvårdsprojekt LOVA, VA)

Enhetschef Karin Enfjäll
Telefon: 010-224 74 38

Tf. biträdande enhetschef Pär Gustafsson
Telefon: 010-224 74 40

Enheten arbetar med vattenförvaltning, beslutar om vattenskyddsområden, har tillsyn och ger tillsynsvägledning inom vatten- och avloppsfrågor. Enheten handlägger ansökningar om projekt för lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA).

Enheten arbetar med fiskevård, kalkning och biologisk återställning av vattendrag, tillsynar fiskevillkor i vattendomar och handlägger tillstånd för utplantering, elfiske och fisketillsynsmän.

Enheten genomför miljöövervakning av sötvatten, grundvatten och miljögifter och bedömer miljötillståndet i länet inom flera miljömål.

Enheten koordinerar och genomför åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), handlägger ansökningar från kommuner om bidrag till lokala naturvårdssatsningar (LONA) och samordnar den regionala miljöövervakningen (RMÖ) samt genomför undersökningar som avser biologisk mångfald.

(Miljöfarlig verksamhet, Vattenfrågor (Vattnagruppen), Efterbehandling förorenade områden (EBH))

Enhetschef Christina Hägglund
Telefon: 010-224 72 23

Enheten arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet, SEVESO-tillsyn, handlägger kemikalietillstånd och anmälnings- och tillståndsärenden om transport av avfall, prövning och tillsyn av anmälningspliktig vattenverksamhet, markavvattning, dammsäkerhet och skyddade naturområden.

Prövning och tillsyn inom artskydd, naturreservat, Natura 2000-områden, biotopskydd, naturminnen, djur- och växtskyddsområden och strandskydd och handläggning av ärenden om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken är andra arbetsområden.

Arbetet att sanera förorenade områden sker genom tillsyn, bidragsförmedling och tillsynsvägledning.

(Reservatsbildning, Reservatsförvaltning, Naturvård (fält))

Enhetschef Linda Sundström
Telefon: 010-224 72 11

Enheten arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Arbetet utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och friluftslivsmålen.

Inom områdesskydd handlar det framför allt om att bilda naturreservat. Inventering, dokumentering av naturvärden, markägardialog, samråd med olika aktörer och skrivning av reservatsbeslut är delar i denna process.

Förvaltning och skötsel av skyddade områden (naturreservat, Natura 2000-områden samt djur- och växtskyddsområden) innebär till exempel att genomföra naturvårdande åtgärder, anlägga och underhålla anordningar för friluftsliv och tillhandahålla information.

(Stöd Landsbygdsprogrammet, Regional tillväxt, Internationella, Grensetjänsten, Fastighet)

Enhetschef Linda Blomqvist Lindström
Telefon: 010-224 73 49

Enheten stödjer och främjar en hållbar landsbygdsutveckling genom företagsstöd, projektstöd, bredbandsstöd, stöd till service på landsbygden, säkerställande av betalservice med mera. Arbetet präglas i hög grad av ärendehantering av medelsansökningar för utvecklingsändamål inom olika anslag och program.

Enheten handlägger ansökningar om förvärv av jordbruksfastigheter, arbetar med förbättring av fastighetsstrukturen och bevakar fastighetsbildningsfrågor på landsbygden.

Enheten arbetar även med internationell verksamhet och hanterar gränsfrågor för Sverige-Norge genom GrenseTjänsten i Morokulien.

(GIS, Risk & säkerhet)

Enhetschef Anna Walldén Erikshagen
Telefon: 010-224 72 21

Genom GIS (geografiskt informationssystem) levererar enheten databaser och GIS-verktyg till hela Länsstyrelsen samt genomför GIS-analyser.

Risk och säkerhet arbetar med samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet för krisberedskap och höjd beredskap samt den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Tjänsteman i beredskap (TiB)

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via:

08-454 20 82
(SOS Alarm)

Mer om Tjänsteman i beredskap

(Juridisk kompetens)

Tf. enhetschef Göran Wirdéus
Telefon: 010-224 73 69

Juridisk sakkunskap för Länsstyrelsens alla sakområden. Hantering av ärenden rörande överprövning av kommunala strandskyddsdispenser, tävling på väg, trafik- och sjötrafikföreskifter, olika förordnanden som till exempel vigselförrättare och notarius publicus, delgivningar, kameraövervakning, överklagningar inom PBL och miljöbalken, tillsynsvägledning PBL, allmänna val, med mera.

(Plan, Miljö-Energi-Klimat, Kulturmiljö)

Tf. enhetschef Annie Johansson
Telefon: 010-224 73 01

Plan arbetar med infrastruktur, kommunal planering och bostadsförsörjning genom framtagande av analyser och planeringsunderlag. Handlägger ärenden inom plan- och infrastrukturområdena samt administrerar bostads- och energistöd.

Kulturmiljö arbetar med att bevara, skydda och vårda länets kulturmiljöer, handlägger ärenden och bidragsfrågor om fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen samt handlägger och förvaltar länets kulturreservat.

Social hållbarhet arbetar med sociala frågor såsom jämställdhet, integration och flyktingmottagning, mänskliga rättigheter, personligt ombud och drogförebyggande insatser. Arbetet handlar om utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser liksom fördelning av statsbidrag.

MEK arbetar med miljömålsfrågor och arbetet för att minska klimatpåverkan genom klimat- och energiåtgärder samt anpassningen av samhället till ett förändrat klimat samt ansvarar även för det interna miljöledningsarbetet.

Enhetschef Marcus Wihk
Telefon: 010-224 72 06

Sociala frågor utgör en viktig del av Länsstyrelsens arbete. Arbetet handlar om utbildningar, rådgivning, stöd och samordningsinsatser liksom fördelning av statsbidrag.

Social hållbarhet arbetar med sociala frågor såsom jämställdhet, integration och flyktingmottagning, mänskliga rättigheter, personligt ombud och drogförebyggande insatser.

(Ekonomi, Upphandling, HR, Kommunikation, Service med reception, Ärendeservice, Arkiv, Diarium, intern service)

Administrativ chef Katja Berglund
Telefon: 010-224 72 08

Ekonomi arbetar med Länsstyrelsens ekonomiska processer såsom budgetering, redovisning, ekonomiuppföljning och upphandling.

Kommunikation arbetar med att utveckla kommunikationsarbetet internt och externt. Funktionen initierar och genomför kommunikationsinsatser för att nå ut till medborgare och medarbetare, vårdar och utvecklar organisationens kultur och hanteringen av kommunikationsfrågor.

HR arbetar med frågor som rör personalområdet såsom arbetsrätt, rekrytering och avveckling, chefsutveckling, arbetsmiljö, friskvård, lönebildning och pensioner.

Service arbetar med kundbemötande, intern service, arkivfrågor, posthantering, scanning, hantering och beställning av kontorsmateriel. Även entreprenörs- och leverantörsfrågor innefattande kontakter med lokalvård, fastighetsägare, bevakningsföretag samt intern säkerhet med systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete samt tillgänglighetsfrågor hanteras på enheten.

Enheten arbetar även strategiskt med utvecklingsarbete inom vissa länsstyrelsegemensamma processer.

ekonomi.varmland@lansstyrelsen.se

hr.varmland@lansstyrelsen.se

kommunikation.varmland@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter till handläggare

Det finns ingen lista på webbplatsen med kontaktuppgifter till alla handläggare på Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter till rätt handläggare längst ner på alla våra webbsidor. För att hitta kontaktuppgifterna går du till sida för det område som du söker kontaktperson för, där hittar du uppgifterna.

Kontakt