Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Konsterud Domänreservat

Några lavbevuxna torrträd av imponerande dimension finns i reservatet.

Granskog med mossbeväxtning mellan träden.

Vacker mossig skog. Foto: Länsstyrelsen

Området utgörs till stor del av en bergrygg med grandominerad barrskog som på grund av tunt jordtäcke med berg i dagen är relativt luckig i de centrala, högst belägna partierna. I luckorna står totalt ett femtiotal gamla grova tallar samt en del björk. Tallarna har en ålder på 150-200 år, och flera av dem har en brösthöjdsdiameter på omkring 70 centimeter. Granskogen i området är även den gammal. En del av de gamla granarna har en riklig påväxt av fertil gammelgranlav så långt som 8-10 meter upp på stammen. I de centrala, äldre delarna av området finns en god tillgång på granlågor av grövre dimension.

Naturreservatet är från början ett gammalt domänreservat. Området avsattes av Kungliga domänstyrelsen på 40- och 50-talen med syfte att bevara "en relikt av gamla tiders skogar" och ett område med riktigt gamla tallar och granar som numera endast existerar som mycket små fragment i ett i övrigt hårt brukat skogslandskap.

Naturreservatet Södra Konsterud bildades för att skydda och bevara en naturskogsartad skogsbiotop i sydöstra delen av Värmland som inte påverkats av rationellt skogsbruk i sen tid. Syftet är också att bevara den biologiska mångfalden i området såsom för länsdelen ovanliga och sällsynta mossor och lavar. År 1999 ombildades naturreservatet med Länsstyrelsen som huvudman när skogsbolagets ägarstruktur förändrades.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • bryta kvistar eller grenar, skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • göra upp eld,
 • framföra fordon eller rida,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • organiserat utnyttja området för t.ex. turism och undervisning,
 • utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: Domänreservat 1943 som utökades 1959 samt naturreservat 1999

Storlek: 2,7 ha

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Kristinehamns kommun, ca 20 km SO om Kristinehamn, 5 km SO Bäckhammar. Från Kristinehamn kör mot Mariestad på väg 26 ca 20 km. Vid Bäckhammar sväng vänster mot Skottlanda, kör 2 km sväng vänster. Inga reservatsskyltar är uppsatta fram till reservatet.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss