Låssbyn

Västvärmlands kanske mest asprika skogsbestånd.

Barrskog med döda träd.

Sumpskog. Foto: Johan Bohlin.

Reservatet utgörs till stor del av drygt 100 år gammal granskog med inslag av lövträd, främst asp. Många av asparna är murkna eller toppbrutna och har gott om tickor på stammen. Hela området sluttar svagt åt väster och genomkorsas i nord-sydlig riktning av flera skarpt nedskurna sprickdalar som skapar variation i skogen. På dalbottnarna finns små kärr, samt sumpskogar med klibbal, björk och gran.

Reservatet bildades för att bevara gammal, lövträdsrik barrnaturskog med en god förekomst av död ved och en hög andel lövträd.

Djur och växter

Området hyser fem rödlistade arter: brunpudrad nållav, lunglav, stor aspticka, koralltaggsvamp och tretåig hackspett. Dessa arter är knutna till lövträd, främst gammal asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 67 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss