Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Falldalen

Här signalerar vågig sidenmossa, vedticka och gammelgranslav skyddsvärd skog.

Falldalen

Foto: Fredrik Wilde.

Skogen är en grandominerad äldre barrskog, med bitvis högt inslag av äldre lövträd. Området är kuperat, vilket ger en variation av naturmiljöer, med tallskog på bergåsarna, granskog nedanför och alsumpskog i svackorna. Delar av området har naturskogskaraktär, med stor andel död ved och äldre träd, bland annat asp. Inom reservatet finns fyra nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt.

Reservatet bildades för att skydda områdets barrnaturskog och för att bevara den mångfald av arter som finns i området.

Djur och växter

Området hyser ett antal signalarter, vilkas förekomst signalerar skyddsvärd skog. Bl.a. finns långfliksmossa, vågig sidenmossa, vedticka och gammelgranslav, vilka är arter som bl.a. förekommer i granskogar, samt aspgelélav, bårdlav och rävticka, vilka är arter som ofta förknippas med äldre asp. I området finns den rödlistade tretåiga hackspetten, en art som behöver döda och döende träd för sitt födosök.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009, reviderat 2013

Storlek: 23 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 10 kilometer nordnordväst om Töcksfors. Vägbeskrivning från Karlstad. Kör västerut på E18 mot Årjäng. Efter Töcksfors, kör norrut 10 kilometer på Östervallskogsvägen. Sväng västerut mot Anunderud och Boda. Efter 1,7 kilometer sväng höger alldeles före vägskylt Anunderud. Kör 165 meter, sväng vänster och följ vägen drygt 4 kilometer så kommer du till reservatsparkeringen som ligger på vänster sida av vägen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss