Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fräkensjömyrarna

Här kan man vandra i dagar genom ett landskap helt dominerat av den vilda naturens ljud och former. På våren ropar ljungpipare, trana och smålom över myrarna, medan slaguggla kan höras på natten.

Öppet vatten i myrmarken med ensam smålom.

På våren ropar smålom över myrarna. Foto: Mikael Solebris.

Det stora myrkomplexet Fräkensjömyrarna breder ut sig över nära 30 kvadratkilometer på gränsen mellan Värmland och Dalarna. Sedan 2001 är nästan två tredjedelar av denna yta skyddad som naturreservat.

Reservatet bildades för att bevara ett naturområde med dess värdefulla myrkomplex, skogsvegetation, hydrologi, biologiska mångfald och områdets vildmarkskaraktär. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

En nyligen utslagen vit näckros och flera knoppar och blad syns i vattnet.

Näckros. Foto Mikael Solebris.

Naturvårdsbränningar

Tallskogarna i Fräkensjömyrarna bär spår av äldre skogsbränder. Många växter och djur trivs i den glesa, solvarma tallskogen efter en skogsbrand, och för några av dem är skogsbrand till och med ett måste för att de ska överleva. Vi gör naturvårdsbränningar som en del av skötseln av detta naturreservat. Mer information

Om naturvårdsbränning i Fräkensjömyrarna

Över den trädbevuxna myren slingrar sig en spångad led.

Spång. Foto Mikael Solebris.

Djur och växter

Mellan långsträckta nord-sydgående moränryggar sträcker sig myrar av olika slag i mångformiga stråk. Markvattenpåverkade kärr varvas med fattiga välvda mossar, som bara får näring från nederbörden. Vanligast är dock den nordligt präglade så kallade aapamyren, som ibland utvecklar vackra system av ris- och gräsbevuxna strängar mellan trappsteg av mörka vattenfyllda flarkar.

Myrarna är av fattig-medelrik typ med arter som taggstarr, kallgräs, vitag och storsileshår i de fattigare delarna. I rikare partier tillkommer arter som småsileshår, gräsull, brunag, myggblomster, sumpnycklar, dvärglummer och björnbrodd. Den sistnämnda växer här på sin sydligaste kända svenska lokal.

I området har fågelfaunan flera norrländska inslag. Bland annat häckar gluttsnäppa, grönbena, tretåig hackspett och slaguggla. Dessutom har jorduggla, varfågel och småspov siktats under häckningstid. Tjäderpopulationen är relativt stark.

Flera nordliga dagfjärilsarter är kända härifrån, såsom klintvisslare och gulfläckig glanssmygare. Av vedlevande skalbaggar bör nämnas raggbock, bronshjon och skrovlig flatbagge. Björn, lo och varg kan förekomma i området.

Närbild av rött, inte riktigt moget hjortron.

Hjortron. Foto Mikael Solebris.

Kultur

Trots vildmarksprägeln finns en lång historia av mänsklig närvaro i området. Många invandrade finnar koloniserade skogsbygderna under tidigt 1600-tal. De tog upp svedjor i skogen och nyttjade myrarna till både slåtter och bete. På 1700-talet nådde järnhanteringen hit och stora mängder skog omvandlades av kolare i skogen till träkol, inom en ”kolmil” från hamrarna vid sjön Uppämten. Först på 1800-talet blev den grova timmerskogen intressant och naturskogarnas jätteträd föll för yxa och timmersvans.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • ta bort träd eller buskar, inklusive död ved som liggande eller stående torrträd. Endast kvistar och grenar från marken får tas till brasved.
 • fånga eller skada däggdjur, fåglar eller grod- och kräldjur liksom att skada deras bo och lekplatser eller ta ägg, fånga insekter eller andra ryggradslösa djur,
 • framföra terränggående motorfordon annat än för uttransport av fälld älg,
 • framföra bil annat än på upplåtna vägar,
 • medföra husdjur som ej hålls kopplat,
 • sätta upp tavla, skylt eller liknande,
 • utan tillstånd av länsstyrelsen anordna tävling (exempelvis orientering) eller liknande verksamhet som kan medföra risk för slitage på mark och vegetation.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 1777 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Hagfors kommun, cirka 18 kilometer nordost om Hagfors. Från Hagfors via Geiersholm. Sväng mot Gustavsfors. Vid en y-korsning innan Gustavsfors svänger du höger mot Laggåsen. Efter byn Laggåsen finns skylt - Fräkensjömyrarna 5 kilometer. Följ därefter träskyltarna i varje vägkorsning fram till parkeringen. Vägen är bommad i tjällossningstid.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss