Lungälvsravinerna

Lungälvsravinerna är ett av Värmlands bäst utvecklade och bevarade ravinsystem.

Stig bredvid älven i lummig skog.

Lungälvsravinen. Foto: Hans Lundberg

Vandringsleden i reservatet är bitvis mycket svårframkomlig på grund av tjällossning och hala spänger. Stövlar eller rejäla kängor rekommenderas starkt för den som trots allt vill gå leden. Länsstyrelsen jobbar med iordningställande och reparation av leden.

Ravinerna har bildats genom erosion från små källflöden i mycket finkorniga jordarter. Från sjön Kalven i nordväst slingrar sig Lungälven sakta söderut. Vid Brattfors finns en gammal hytta och en damm som får vattendraget att stilla sig. Efter dammen kommer en forssträcka, varefter Lungälven återigen lugnar sig i meanderslingor. Eftersom Lungälven slingrar sig fram i sand följer material hela tiden med vattnet. Älven gräver sig därigenom allt djupare ned i de lösa jordlagren och skapar djupa raviner. Älvens lopp förändras ständigt och på vissa platser kan man se hur dalväggarna rasat.

Reservatet bildades för att bevara ravinsystemets ytformer och naturskogar med rik flora och fauna. Ändamålet är även att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva och studera naturtypen i huvudsakligen ostört skick. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Den lummiga och fuktiga miljön i Lungälvsravinerna skapar förutsättningar för växter och djur som annars hotas av utrotning på många platser. Här växer ovanliga lavar, mossor och svampar liksom flera ovanliga kärlväxter. Bland de sistnämnda hittar man bland andra strutbräken, ögonpyrola, trolldruva, springkorn, källört och orkidéerna spindelblomster och tvåblad.

Djurlivet präglas av vattenmiljön och ofta möter man både strömstare och bäver utmed älven. Under vattenytan trivs den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Träd med ticka nära vattnet.

Lungälven. Foto Mikael Solebris

Inför ditt besök

Brattforsleden passerar reservatet i nord-sydlig riktning. I reservatets södra del finns en rastplats med vindskydd.

Förekomsten av källor gör att marken på många ställen blir ”kvicksandsliknande” och omöjlig att gå på. Av denna anledning är leden spångad vissa sträckor. Spängerna kan bli hala vid regn eller när det ligger löv på dem. Terrängen är kuperad. Eftersom marken är mjuk flyttar spängerna ständigt på sig vilket gör dem sneda och ostadiga. Detta sammantaget gör att leden är svår att gå.

Mindre ved

Under 2023 har resurserna minskat för skötsel av naturreservaten vilket medfört att vi minskat på vedförsörjningen. Eftersom vi nu lägger ut mindre ved är det extra viktigt att du som besökare eldar försiktigt och tar med egen ved om du vill vara säker på att kunna grilla. Observera att eldning enbart får ske på de iordningställda eldplatserna och att det är förbjudet att ta döda eller levande grenar från skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra bil eller annat motorfordon annat än på upplåtna vägar,
 • framföra terrängfordon,
 • ställa upp husvagn,
 • tälta,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, plocka växter, mossor, lavar, trädsvampar eller alger,
 • fånga eller skada flodpärlmusslor,
 • störa djurlivet i övrigt t.ex. genom att uppehålla sig vid bo eller släppa lös hund eller annat husdjur,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon eller liknande.

Vetenskapliga undersökningar av områdets naturförhållanden skall utföras i samråd med naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1984

Storlek: 249 hektar, varav landareal 240 hektar

Markägare: Bolag, Privat och Kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, kring Lungälven nedströms hyttan i Brattfors, cirka 10 kilometer sydväst om Filipstad. Ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet i Brattfors. Reservatet kan också nås söderifrån via p-platsen för Geijersdalsmossens naturreservat.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss