Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åskakskölen

Åskakskölen är ett variationsrikt våtmarkskomplex som främst består av stora vidder av olika typer av myr samt av skogbeväxta myrholmar och randskogar.

Barrskog i bakgrunden och en rad tallar som växer på en holme i myren. Bakom tallarna skymtas små öppna gölar i myren.

Myr med trädbevuxen holme.

Åskakskölen ligger på en flack högplatå med dödisterräng och området domineras av ett stort myrkomplex. Våtmarkerna ingår i Myrskyddsplan för Sverige och stora delar har skyddsklass 1. Våtmarkerna består bl.a. av sluttande mossar, svagt välvda tallmossar, sluttande kärr samt stora topogena kärr och strängflarkmyrar.

Många av skogsbestånden inom reservatet är naturskogar med höga naturvärden, bl.a. myrholmar med äldre tallskog med död ved, både i form av torrträd och grova torrakor, lågor samt brandstubbar då området historiskt brunnit vid ett flertal tillfällen. Men det finns även fuktiga och grandominerade skogar, med senvuxna träd, hög andel död ved och lång skoglig kontinuitet vilket ger förutsättningar för ett stabilt och fuktigt mikroklimat, något som många rödlistade kryptogamer behöver för att överleva.

Bäck i skog och döda träd som ligger över den.

Liten skogsbäck som slingrar sig fram genom fuktig barrskog.

Djur och växter

Myren hyser flera krävande fågelarter som pekats ut i EUs fågeldirektiv (SPA), tjäder, trana, ljungpipare, grönbena, slaguggla, pärluggla, tretåig hackspett och orre.

Raggbock, som lever uteslutande i tallågor och föredrar grova solbelysta tallågor av träd med mycket kärnved, något som skapas vid brand, har påträffats i området.

Inne i bestånden, där sol och vind inte kommer åt att torka ut dem, finns en del svårupptäckta och fuktighetskrävande arter som till exempel brunpudrad nållav, violettgrå tagellav, skrovellav, gammelgranskål och vedtrappmossa. De tillhör alla den skara av arter vars långsiktiga förekomst i Sverige är osäker på grund av skogsbruket. Ute på myren kan man hitta den rödlistade arten varglav. Varglav är en intensivt gulgrön busklav och som kan bli upp till 15 cm lång och påträffas på gammal torr tallved i myrkanterna. Totalt har 46 signalarter hittats i området inom organismgrupperna svampar, lavar, insekter, mossor och kärlväxter.

På flygbilden ser man mosaiken av myr, vatten och skog i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
  • tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Föreskriften om förbud mot att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg eller körning med snöskoter på led som är märkt med röda ledkryss och som är utsatt på karta i bilaga 3.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 1678 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Åskakskölen ligger i Värmlands län, Torsby kommun, knappt 50 kilometer nordost om Torsby. Från korsningen E45/riksväg 62 i Värnas kör 12 kilometer mot Malung. Vid en enkel rastplats (grusplan med vindskydd) ta av åt vänster/norrut på en liten grusväg med skylten Munkebolssätern. Följ vägen drygt två kilometer och håll vänster vid trevägskorsningen. Fortsätt cirka 8,5 kilometer och parkera där stigen mot Kölsätern börjar.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss