Myrbråten

Blandskog med död ved till nytta för många arter.

Den branta stenväggen är täckt av grönska.

Lodyta.

Naturreservatet är en skog med lövträd och en del barrträd. Det vanligaste trädslaget är asp och björk. Skogen har länge lämnats ganska orörd. Större delen av området var tidigare en öppen mark som var odlad eller betad. Marken övergavs under mellankrigstiden och började spontant att växa igen till en skog. På lång sikt kommer uppväxande granar att göra lövskogen tätare och mörkare. Skogen i naturreservatet har en hög och jämn luftfuktighet.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Därför ska området få fortsätta att utvecklas till en naturskog med en stor andel död ved.

Djur och växter

Området är en viktig miljö för fåglar som är beroende av lövskogar. Ett bra exempel på det är den mindre hackspetten, Dendrocopos minor, som finns här. Det finns en del riktigt gamla aspar, döda stående och liggande träd och ved som förmultnar. Det skapar bra livsmiljöer för sällsynta arter bland mossor, lavar och svampar. Vedlevande svampar som fnöskticka, Fomes fomentarius, växer på björkstammar, rävticka, Inonotus rheades, på asp och alticka, Inonotus radiatus, på gråal. Även bergväggar skapar goda växtplatser. Värmlands hittills enda fynd av örtlaven, Lobaria virens, finns här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex insekter,
  • samla in mossor, lavar, vedsvampar eller vattenlevande växter,
  • bryta kvistar, fälla, skada eller ta bort levande eller döda träd och buskar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 6,7 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss