Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bergvattsdalen

Reservatet domineras av gammal granskog med rikligt med liggande torrträd, senvuxna träd och hänglavar.

Bergvattsdalen

Foto: Jenny Sander.

Den 100-åriga skogen sträcker sig över ett höjdområde som genomkorsas av tre djupa, nord-sydgående sprickdalar. På höjderna finns ett stort inslag av tall, medan inslaget i sluttningarna domineras av asp, björk och rönn. I sprickdalarnas lövsumpskogar växer björk och klibbal. De tre sprickdalarna har alla relativt omfattande västvända lodytor med intressanta mossor, lavar och ormbunkar.

Reservatet bildades för att bevara och vårda gammal och på sina ställen lövrik granskog med gott om död ved samt arter som är knutna till dessa livsmiljöer. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Kärlväxtfloran i dalbottnarna är fläckvis kalkgynnad med arter som blåsippa, dvärghäxört, gullpudra, springkorn och skogstry. Fågellivet hyser bland annat gråspett, tretåig hackspett och järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • anordna tävling,
 • fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo och lekplatser eller samla ägg,
 • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
 • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande mer än ett dygn,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,
 • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom torrträd eller torra grenar,
 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
 • framföra fordon eller rida.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

 • i näringssyfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 25 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Årjängs kommun, cirka 12 kilometer nordost om Töcksfors. Kör E18 från Årjäng mot Töcksfors. Knappt tre kilometer efter Holmedal, svänger du norrut på väg 177 mot Vännacka. Efter cirka 3 kilometer tar man vänster i korsningen och kör mot Norra Ivarsbyn. Efter ungefär 11 kilometer på den vägen tar du av åt vänster mot Juskog (skyltat). Kör upp till och förbi gården Juskog, fortsätt drygt 2,5 kilometer och ta av åt höger. Efter lite drygt 3,5 kilometer kommer du fram till reservatet där det finns en liten parkeringsficka med informationsskylt. OBS! Vägen från Juskogs gård är dålig och ibland avstängd med bom vid gården.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss