Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Horsstomyren-Storberget

En ovanlig myr med ett rikt djurliv och sällsynta växter där grangrenarna är draperade av skägglika hänglavar och fallna trädstammar är övervuxna av mjuka mossmattor. I området finns en fin vandringsled som tar dig upp till Storbergets topp.

Vy över myr och skog

Horsstomyren på hösten. Bild: Länsstyrelsen Värmland

I naturreservatet Horsstomyren-Storberget kan du vandra genom Storbergets mångskiftande barrskogar, där grangrenarna är draperade av skägglika hänglavar och fallna trädstammar är övervuxna av mjuka mossmattor.

Du kan också besöka den formrika Horsstomyren med sluttande kärr, gölartade lösbottnar och myrpartier med strängar och flarkar.

Reservatet är skyddat för att bevara myrkomplexet och barrnaturskogen med sina strukturer och växt- och djursamhällen, samt att göra området tillgängligt för besökare. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Utsikt från toppen av Storberget.

På toppen av Storberget. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Djur och växter

Variationen av naturtyper i reservatet gör att många olika arter finns här. På myren växer till exempel ängsnycklar, gräsull, kärrull, dvärglummer, björnbrodd och snip. Sumpnycklar bedöms i Horsstomyren ha ett av länets största bestånd. Den fridlysta varglaven finner man på döda tallar i myrens nordvästra del. Till myrens mer märkbara fågelliv hör trana, gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa, knipa och kricka.

I den fuktiga skogsmiljön i bergssluttningarna växer ovanliga lavar och svampar på de gamla, senvuxna träden, t ex långt broktagel, violettgrå tagellav, garnlav, lunglav, skrovellav, gränsticka och doftskinn. Lavskrika, tjäder och tretåig hackspett trivs i det obrutna skogslandskapet. Även orre och dalripa finns i området.

De däggdjur som är vanligast är älg, hare och räv, men även mård, lo och björn vandrar i området. 

Inför ditt besök

Från Långbergets Sporthotells parkering finns två olika leder in till reservatet. I reservatet finns en kortare, via Storberget; 4,5 km, och en längre ledslinga, via Storberget och Horsstomyren; 10,2 km. Om man vandrar från Långberget och enbart runt Horsstomyren och åter blir den sammanlagda ledsträckan 5,7 km. Av reservatskartan framgår ledernas sträckning. Lederna är i huvudsak lättvandrade och är mestadels spångade där det är sankmark. Av reservatskartan framgår också på vilka platser som reservatets information finns uppsatt.

Ge dig ut på en snöskovandring, arrangerad av Långberget. Foto: Långberget

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området,
  • utan länsstyrelsens tillstånd framföra fordon på annat ställe än på markerad skoterled,
  • elda annat än på anvisad plats

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2000 Horsstomyren, utökat 2011 till Horsstomyren-Storberget

Storlek: 459 hektar

Markägare: Privata och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Torsby kommun, 9 kilometer norr om Sysslebäck. Vägbeskrivning från Sysslebäck: Kör norrut på väg 62. Sväng höger mot Långbergets sporthotell. Fortsätt cirka 10 kilometer innan du svänger höger upp mot Långbergets sporthotell där parkeringen ligger. Själva reservatet ligger nere vid vägen. Man kan antingen gå bilvägen ner eller följa en led ner till reservatet. Vägen plogas.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss