Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kallkärret

Naturskog och vidsträckta myrar i en vacker och ostörd miljö

Hög stubbe med spår av brand.

Brandstubbe. Foto Jan Rees.

Kallkärret ligger på höjden väster om Klarälven i ett område som präglats av brand och ett historiskt lågintensivt skogsbruk. Skogen är naturskogsartad och genomkorsas av flera myrar.

Den äldre naturskogsartade barrskogen inom området har lämnats orörd under lång tid, vilket har skapat goda förutsättningar för arter som är knutna till äldre skog.

Inom området finns tio dokumenterade fornlämningar av typen kolningsgropar. Mycket talar för att det, förutom de dokumenterade fornlämningarna, finns ytterligare ännu ej registrerade lämningar.

Djur och växter

Området består såväl av fuktigare partier med granskog som av talldominerade partier. I respektive skogstyp finns tack vare mikroklimat och tillgång till strukturer såsom gamla träd och död ved goda förutsättningar för hög biologisk mångfald. I området har 19 rödlistade arter och 23 signalarter påträffats, bl.a. tretåig hackspett, knärot, vedtrappmossa, violettgrå tagellav och brunpudrad nållav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Undantag
Förbud mot att framföra motordrivet fordon gäller inte på befintlig bilväg eller
körning med snöskoter på led som är märkt med röda ledkryss och som är utsatt på karta i bilaga 2.
Förbud mot att medföra hund som inte är kopplad gäller inte vid jakt med hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 89 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss