Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Glaskogen

Det finns mycket att se och göra i länets största reservat. I reservatsbeslutet betonas områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.

Vy över Glaskogen. Foto: Björn Nilsson

Naturreservatet Glaskogen ligger i ett kuperat och sjörikt landskap. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla. De komplexa sjösystemen med sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell vildmarksprägel. Glaskogen har bra vandringsleder och för dig som vill paddla finns fina kanotleder.

Djur och växter

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rahästen i sydöstra delen av reservatet.

Reservatsbildningen

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag och för att området därför har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Men det är endast 524 hektar av de knappt 29.000 hektaren som är skyddade mot avverkning. Skyddet består av Biotopskydd 46ha, Naturvårdsavtal 62ha och mark som är intrångsersatt 312ha eller inköpt av staten 104ha. Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000 med området Rödvattnet-Majendal.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

För besökare

I reservatet finns kanotleder och 300 km vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Vid Lenungshammar finns en informationscentral. Där kan man få information, köpa kartor och det speciella Glaskogskortet. Intäkterna från kortet används för att upprätthålla den service som finns inom reservatet.

Fiskekort finns att köpa som gäller i de flesta sjöarna i Glaskogen genom ett samarbete med sju olika fiskevårdsområdesföreningar. Vid informationscentralen finns även camping och servering.

Om reservatet hos Glaskogen.se Länk till annan webbplats.

En av Glaskogens sjöar. Foto: Björn Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • släppa lös hund eller annat husdjur,
 • ta med husdjur till badstrand,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo,
 • olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur,
 • föra bort ägg eller bo,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Gaskök eller liknande får dock användas vid rastplats, P-plats och campingplats.
 • tälta mer än två dygn i sträck utan markägares tillstånd, annat än på allmän campingplats,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • hindra eller störa pågående jord- och skogsbruk på vägar eller ute i markerna,
 • framföra båt med högre fart än sju knop; förbudet gäller ej centrala delen av sjön Stora Gla.
 • utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.
 • ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser inom de områden som framgår av kartbilaga till detta beslut.

Allt fiske inom området kräver fiskekort och det är endast tillåtet att fiska i sjöarna.

Alla strömmande vatten är belagda med fiskeförbud.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1970, utökat 1981 och 1982

Storlek: knappt 29 000 hektar

Markägare: Privata, bolag, staten och landstinget

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Från Arvika väg 172 till Sulvik. Därifrån kan man välja att antingen följa väg 172 ytterligare ca 12 km och svänga av söderut mot Glaskogens naturreservat och Lenungshammar via Sigfridstorp. Alternativt kan man köra in i naturreservatet från öster, via väg 175 och Glava.Även från Årjäng finns två rekommenderade vägar in i naturreservatet. Antingen kan man köra in från norr via väg 172 mot Arvika. Efter ca 33 km tar man av söderut mot Glaskogens naturreservatet och Len ungshammar via Sigfridstorp.Ytterligare småvägar finns som leder in i naturreservatet men här kan väglaget och framkomligheten variera mycket under året. Småvägarna är relativt dåligt skyltade så det är viktigt att ha en bra karta med sig för att kunna hitta dit man ska.

Kontakt