• Eldningsförbud i Värmlands län

  Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud i hela Värmland. Förbudet gäller från och med onsdag 7 juni klockan 12.00 och tills vidare. There is a fire ban in Värmland County from 12 pm on June 7th 2023. The ban is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Glaskogen

Vy över Glaskogen. Foto: Björn Nilsson

Naturreservatet Glaskogen ligger i ett kuperat och sjörikt landskap. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla. De komplexa sjösystemen med sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell vildmarksprägel. Glaskogen har bra vandringsleder och för dig som vill paddla finns fina kanotleder.

För besökare

I reservatet finns kanotleder och 300 kilometer vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Vid Lenungshammar finns en informationscentral. Där kan man få information, köpa kartor och det speciella Glaskogskortet. Intäkterna från kortet används för att upprätthålla den service som finns inom reservatet.

Fiskekort finns att köpa som gäller i de flesta sjöarna i Glaskogen genom ett samarbete med sju olika fiskevårdsområdesföreningar. Vid informationscentralen finns även camping och servering.

Om reservatet hos Glaskogen.se Länk till annan webbplats.

Djur och växter

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rahästen i sydöstra delen av reservatet.

Reservatsbildningen

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag och för att området därför har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Men det är endast 524 hektar av de knappt 29.000 hektaren som är skyddade mot avverkning. Skyddet består av Biotopskydd 46 hektar, Naturvårdsavtal 62 hektar och mark som är intrångsersatt 312 hektar eller inköpt av staten 104 hektar. Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, med området Rödvattnet-Majendal.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat bildades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen ska verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 står stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

En av Glaskogens sjöar. Foto: Björn Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I Glaskogens naturreservat gäller särskilda bestämmelser och begränsningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • göra upp eld annat på iordningsställda eldplatser. Detta gäller mellan den 15 april-15 september varje år.
 • ställa upp husvagn eller husbil på andra ställen än på särskilt anvisade platser.
 • köra motorbåt med högre hastighet än 7 knop i sjöarna (med undantag för den centrala delen av Stora Gla).

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • gräva upp blommor eller delar därav och att ta frö,
 • vidta någon åtgärd som kan störa djurlivet, såsom fotografering av bo mm; fiske och jakt får bedrivas i enlighet med gällande bestämmelser,
 • annat än på allmän campingplats tälta under längre tid än 2 dygn utan särskilt tillstånd av markägare eller arrendator,
 • medföra husdjur till badstrand, 
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade och iordningställda platser. Förbudet gäller årligen under tiden 15 april-15 september,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • framföra motorbåt eller motsvarande med högre hastighet än 7 knop inom sjöar i Glaskogen, med undantag för den centrala delen av sjön Stora Gla där högsta tillåtna hastighet är 15 knop,
 • på vägar eller ute i markerna på något sätt hindra eller störa jordbrukets eller skogsbrukets bedrivande,
 • ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser,
 • utan tillstånd av länsstyrelsen utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

 • Bildat: 1970, utökat 1981 och 1982
 • Storlek: knappt 29 000 hektar
 • Markägare: Privata, bolag, staten och landstinget
 • Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Glaskogens naturreservat ligger i Arvika och Årjängs kommuner. Hit tar du dig enklast med bil. Från Arvika, kör på väg 172 till Sulvik. Därifrån kan du välja att antingen följa väg 172 ytterligare cirka 12 kilometer och svänga av söderut mot Glaskogens naturreservat och Lenungshammar via Sigfridstorp eller köra in i naturreservatet från öster, via väg 175 och Glava.

Från Årjäng, ta väg 172 mot Arvika. Efter cirka 33 kilometer tar du av söderut mot Glaskogens naturreservatet och Lenungshammar via Sigfridstorp.

Ytterligare småvägar finns som leder in i naturreservatet men här kan väglaget och framkomligheten variera mycket under året. Småvägarna är relativt dåligt skyltade så det är viktigt att ha en bra karta med sig.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet