Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Glaskogen

Naturreservatet Glaskogen ligger i ett kuperat och sjörikt landskap. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla. De komplexa sjösystemen med sjöar, tjärnar, älvar, småbäckar samt anslutande myrar och mossar ger landskapet en speciell vildmarksprägel. Glaskogen har bra vandringsleder och för dig som vill paddla finns fina kanotleder.

Vy över Glaskogen. Foto: Björn Nilsson

Ta bussen till Glaskogen!

Nytt för i år är att du under sommaren kan resa kollektivt till Glaskogen med Värmlandstrafik. Linje 130 kommer att köras måndag, torsdag, lördag och söndag med två turer i vardera riktningen per dag mellan 26 juni och 14 augusti. Linjen trafikerar sträckan Karlstad – Grums – Värmskogs kyrka – Glaskogen – Jössefors – Arvika.

Kollektivtrafiken till Glaskogen är ett steg i att tillgängliggöra våra viktigaste besöksmål och är ett resultat av samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Värmland med flera aktörer i länet.

Res hållbart till Glaskogen, Varmlandstrafik Länk till annan webbplats.

Tidtabell, linje 130 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För besökare

I reservatet finns kanotleder och 300 kilometer vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Vid Lenungshammar finns en informationscentral. Där kan man få information, köpa kartor och det speciella Glaskogskortet. Intäkterna från kortet används för att upprätthålla den service som finns inom reservatet.

Fiskekort finns att köpa som gäller i de flesta sjöarna i Glaskogen genom ett samarbete med sju olika fiskevårdsområdesföreningar. Vid informationscentralen finns även camping och servering.

Om reservatet hos Glaskogen.se Länk till annan webbplats.

Djur och växter

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rahästen i sydöstra delen av reservatet.

Reservatsbildningen

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag och för att området därför har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Men det är endast 524 hektar av de knappt 29.000 hektaren som är skyddade mot avverkning. Skyddet består av Biotopskydd 46 hektar, Naturvårdsavtal 62 hektar och mark som är intrångsersatt 312 hektar eller inköpt av staten 104 hektar. Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, med området Rödvattnet-Majendal.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat bildades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen ska verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 står stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

En av Glaskogens sjöar. Foto: Björn Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • släppa lös hund eller annat husdjur,
 • ta med husdjur till badstrand,
 • skada vegetationen t.ex. genom att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka växter,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet t.ex. genom att uppehålla sig vid bo,
 • olovligen döda, jaga, fånga eller skada djur,
 • föra bort ägg eller bo,
 • göra upp öppen eld annat än på plats som särskilt iordningställts och anvisats. Gaskök eller liknande får dock användas vid rastplats, P-plats och campingplats.
 • tälta mer än två dygn i sträck utan markägares tillstånd, annat än på allmän campingplats,
 • skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat,
 • hindra eller störa pågående jord- och skogsbruk på vägar eller ute i markerna,
 • framföra båt med högre fart än sju knop; förbudet gäller inte den centrala delen av sjön Stora Gla.
 • utan tillstånd av länsstyrelsen är det förbjudet att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.
 • ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser inom de områden som framgår av kartbilaga till detta beslut.

Allt fiske inom området kräver fiskekort och det är endast tillåtet att fiska i sjöarna.

Alla strömmande vatten är belagda med fiskeförbud.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1970, utökat 1981 och 1982

Storlek: knappt 29 000 hektar

Markägare: Privata, bolag, staten och landstinget

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kollektivtrafik Värmlandstrafiks linje 130, se hemsida för tidtabell. Från Arvika väg 172 till Sulvik. Därifrån kan du välja att antingen följa väg 172 ytterligare cirka 12 kilometer och svänga av söderut mot Glaskogens naturreservat och Lenungshammar via Sigfridstorp. Alternativt kan du köra in i naturreservatet från öster, via väg 175 och Glava. Även från Årjäng finns två rekommenderade vägar in i naturreservatet. Antingen kan du köra in från norr via väg 172 mot Arvika. Efter cirka 33 kilometer tar du av söderut mot Glaskogens naturreservatet och Lenungshammar via Sigfridstorp. Ytterligare småvägar finns som leder in i naturreservatet men här kan väglaget och framkomligheten variera mycket under året. Småvägarna är relativt dåligt skyltade så det är viktigt att ha en bra karta med sig.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet