Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inre Kilsviken

Kilsviken är av stor betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar. Här kan du gå bland beteshagar, ta en fika på någon av rastplatserna eller besöka något av områdets tre fågeltorn.

Närbild på slåttergubbe. Foto Johan Bohlin

Slåttergubbe (Hästfibbla). Foto Johan Bohlin.

Det rika fågellivet i Kilsviken är till stor del ett resultat av att bönder genom slåtter och bete i sekler skapat speciella strandängsmiljöer. Resultatet av boskapens och bondens påverkan blev en miljö med rik strandängsflora och insektsfauna som är karakteristisk för en fågelrik våtmark. Idag betas de västra delarna med kor och de östra delarna med hjort.

Reservatet bildades för att bevara och vårda ett sjö- och hagmarkslandskap av stor betydelse för häckande och rastande våtmarksfåglar och samtidigt ge allmänheten goda möjligheter att studera området utan att störa fågellivet. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Kilsviken bedöms som internationellt värdefull rastlokal för våtmarksfåglar och regeringen förklarade 1988 området som ett Ramsarområde.

Om Ramsarområden (Naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ramsarområdet Kilsviken-Åråsviken (rsis.ramsar.org (engelska)) Länk till annan webbplats.

Djur och växter

Våtmarksfåglar som återvänt efter decenniers frånvaro sätter nu sin prägel på Kilsvikens strandängar. Till karaktärsarter för strandängarna räknas grågås, kricka, årta, gräsand, bläsand och skedand och bland flera vadare så som rödbena, enkelbeckasin, grönbena och mindre strandpipare.

Stora skaror änder, gäss och vadare rastar nu vår och höst. Under framförallt tidig vår patrullerar havsörnar regelbundet av viken och orsakar uppflog bland sjöfåglarna. Intressant är att det i området också förekommer flera arter som är beroende av stora områden med vass såsom skäggmes, brun kärrhök och rördrom.

Man ser massor av fåglar på avstånd i vattnet.

Området har ett rikt fågelliv. Foto Johan Bohlin.

Vy över ängslandskap vid Inre Kilsviken

Beteshage. Foto Liv Lötberg.

Inför ditt besök

I naturreservatet finns markerade leder, tre fågeltorn, rastplatser, informationstavlor och torrtoalett. Avståndet mellan parkering och fågeltornen är ca 500-1000 meter. Lederna är smala och underlaget är ojämnt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • göra upp eld,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 • medföra lösgående hund
 • anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller liknande,
 • skada vegetationen genom att plocka eller gräva upp växter,
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada buskar och träd. Gäller även mossor, lavar och svampar.

Under perioden 1 mars - 15 september är det tillträdesförbud i större delen av reservatet. Fågeltorn och stigar berörs ej av förbudet.

Organiserat utnyttjande av området (turism, undervisning m. m.) samt naturvetenskapliga eller andra undersökningar, skall ske i samråd med naturvårdsförvaltaren.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 131 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Kristinehamns kommun, cirka 30 kilometer söder om Kristinehamn. Från väg 26 åker man in vid Nybble och kör 6 kilometer västerut mot Medhamn. Parkering finns på vägens norra sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss