Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ölmans lövskogsraviner

En kraftigt meandrande å med ravinsystem och omgivande skogar.

Vattendraget Ölman slingrar sig fram i lövskogen.

Ölman Fotograf Per Gustafsson

Naturreservatet Ölmans lövskogsraviner utgörs av ett 153,6 hektar stort skogsområde utmed Ölman samt dess tillflöden Nygårdsbäcken och Västgötbäcken.

Naturreservatet är inte sammanhängande, utan består av strandskogar som delvis ligger skilda från varandra. Sammantaget skyddas skogen på minst ena sidan av Ölmans stränder utmed cirka 22,9 kilometer av den ca 27,2 kilometer långa sträckan av Ölmans huvudfåra som ligger inom Karlstads kommun. Dessutom skyddas skogen utmed båda sidorna av cirka 1,5 kilometer av tillflödet Nygårdsbäcken. Ytterligare skog utmed 1,8 kilometer av Ölman har skyddats som biotopskyddsområden av Skogsstyrelsen.

I ett landskapsperspektiv utgör lövskogarna vid Ölman en viktig spridningskorridor för lövskogslevande arter och småvilt. Lövskogarna utmed Ölman har även lyfts fram i Naturskyddsföreningens och Projekt Vitryggig hackspetts rapport "Lövskogar med höga naturvärden i Värmland" från år 2004.

Ölman är en kraftigt meandrande å som skurit sig ner i ishavsleran i en ravinliknande bildning. I den övre delen har vattnet bildat ett stort förgrenat ravinsystem. Ölmans ravinsystem som är klassat som riksintresse för naturvård.

I ravinsidorna finns ett flertal källsprång, varav Nygårdskällan som ingår i naturreservatet är den största. I huvudfåran nedströms ravinsystemet, där större delen av naturreservatet Ölmans lövskogsraviner är beläget, har djuperosionen inte varit lika omfattande och vattnet i denna del är till största delen lugnflytande. Däremot tilltar meandringen söderut i vattendraget. Vattenfårans bredd är cirka 5-10 meter, men vattenföringen kan variera kraftigt under året. Öring och utter finns i vattendraget. Det finns också uppgift om flodkräfta i Ölman, men det är osäkert om den finns kvar.

Enligt länsstyrelsens biotopkartering från 2010 finns gott om limniska nyckelbiotoper så som skredärr och korvsjöar utmed Ölmans stränder.

Ölmans största naturvärden ligger i de omgivande strandskogarna, främst i lövskogarna utmed Ölmans huvudfåra. I ravinsystemet uppströms huvudfåran dominerar barrskog utmed stränderna. Att strandskogarna finns kvar har också betydelse för livet i vattnet, då de bidrar med skugga, näring, död ved och stabilisering av lokalklimatet.

Djur och växter

Reservatsområdet har ett rikt växt- och djurliv, framför allt av arter knutna till den naturskogsartade lövskogsmiljön. I en inventering av mindre hackspett och dess miljöer inom Karlstads kommun 2017 pekades lövskogarna utmed Ölman ut som en av sex värdetrakter och den arealmässigt största värdetrakten.

Till allra största delen utgörs naturreservatet av gråaldominerade ravinskogar med mycket höga naturvärden. Miljön utmed vattendraget är fuktig och de strandnära delarna påverkas återkommande av översvämning.

Många av skogsbestånden har klassats som nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden i Skogsstyrelsens inventering. Det finns därmed ett tydligt kluster i landskapet av höga naturvärden utmed Ölman.

I trädskiktet finns förutom gråal också hägg, sälg, björk, asp, klibbal, rönn och gran. Flera delar av lövskogen är naturskogsliknande med tät skog av varierande grovlek med många högstubbar och gott om död ved. Andra bestånd är lite yngre med en begynnande självgallring. Det ingår även ett område med gammal blandskog och ett område med fuktig ravingranskog i reservatsområdet.

Stora delar av lövskogarna utmed Ölman bedömdes som mycket lämpliga häckningsmiljöer för mindre hackspett och 3-4 troliga häckningar kunde konstateras inom reservatsområdet.

Några karaktärsarter i floran som är vanliga i de frodiga alskogarna är strutbräken, springkorn, lundarv, rödblära och gullpudra. På en del platser växer också desmeknopp och svart trolldruva. Bland vedsvampar, mossor och lavar kan nämnas veckticka, stor aspticka, honungsticka, aspgelélav, krushättemossa, skogshakmossa, och skriftlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar är det förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • plocka mossor, lavar eller svampar av annat slag än matsvamp,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur samt individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning,
 • tippa eller anordna upplag,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla på markerad vandringsled,
 • rida på markerad vandringsled.


Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

 • anordna läger, idrottstävlingar eller andra liknande evenemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2021

Storlek: 154 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Karlstads kommun, cirka 5 kilometer nordost om Väse.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss