Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tegen

Ängsfloran är mycket rik på Tegen och rester av gärdesgårdar, rösen och vägar vittnar om gamla tiders småskaliga och variationsrika jordbruk.

Äng med stor grön hasselbuske.

Tegens löväng. Foto: Jan Rees

Namnet Tegen betyder mindre åker. Tegen ligger som en isolerad ö av ängsmarker i södra Årjängs sjörika skogslandskap där den odlade marken annars ofta ligger i anslutning till sjöarna. Gården och inägan utgör ett ovanligt välbevarat exempel på lövängsbruk. Odlingsrösen, brukningsvägar, rester av gärdesgårdar och den hävdgynnade floran vittnar om gamla tiders småskaliga och variationsrika jordbruk.

Hus och lador är grå av ålder.

Hus och lada. Foto Jan Rees.

Inom reservatet finns fyra byggnader (bostadshus, ladugård, lada och smedja), samt en jordkällare. Gården var bebodd fram till 1985. Men markerna togs ur bruk vid 1980-talets början. Extensiv slåtter och bete skedde fram till 2001. Därefter hävdas gårdens inäga mer intensivt genom årlig slåtter och bete.

Djur och växter

Traktens geologi, där berggrunden domineras av sura bergarter men med inslag av karbonatrika stråk är, i kombination med den långvariga hävden, de främsta skälen till Tegens rika växtliv.

Området uppmärksammades redan på 1970-talet för sin rika ängsflora med flera ovanliga växtarter. Brudsporre, nattviol, jungfrulin, smörbollar, slåttergubbe, ormrot, vitpyrola, fältgentiana, granspira och Jungfru Marie nycklar är exempel på blommor som växer på Tegens ängar. I torrare partier finns kattfot. På våren kan man njuta av gullvivor. Bland ovanliga buskar märks olvon och skogstry.

Jungrulinets nätta blå blommor, blad av liljekonvalj och den blommande orkidén granspira växer i gräset.

Jungfrulin och granspira. Foto Jan Rees.

Här finns även ett större antal värdefulla hagmarksträd, varav flera bär spår av tidigare hamling. Hamling är en gammal metod för lövtäkt som innebar att man skar av grenarna på träden, cirka 2 meter upp på stammen. På så sätt flyttade man produktionen av löv så att den blev lättåtkomlig för människan men svåråtkomlig för djuren. De avskurna skotten med löv bands till kärvar, torkades och användes som vinterfoder.

Inför ditt besök

Området är utrustat med besöksanordningar i form av parkeringsplats för flera bilar, informationstavla, tillgänglighetsanpassad toalett och ett bänkbord. Inom området finns en vandringsled som börjar vid ingången till reservatet och är cirka 800 meter lång. Leden går genom beteshagar. Det är INTE lämpligt att ta med hund in i beteshagarna.

Gula bollar av smörbollar.

Smörbollar. Foto Niklas Wahlström.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 • Det är förbjudet att:
  samla in eller skada ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • samla in mossor, lavar och svampar,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • elda,
 • utan länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området i näringssyfte, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: drygt 11 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmland, Årjängs kommun, sydost om Risviken, cirka 11 kilometer söder om Årjängs tätort. Från Årjängs centrum kör mot Bengtsfors, sväng vänster strax före trafikljusen. Fortsätt till skylt Risviken och Kanotcentral här svänger du höger. Fortsätt 10 kilometer, en skylt finns på vänster sida.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss