Stömne

Ett naturskönt landskap, en variationsrik natur och en intressant kulturhistoria tillsammans med områdets lättillgänglighet gör Stömne till ett attraktivt frilufts- och upplevelseområde.

Framför sjön finns glest spridda lövträd.

Sjön bredvid Stömne herrgård. Foto Jenny Sander.

Stömne herrgård som ligger i direkt anslutning till naturreservatet har gamla anor och finns nämnd i jordeboken från 1540. Själva huvudbyggnaden är privatägd och ingår inte i naturreservatet men delar av den tidigare herrgårdsparken och ägorna ligger inom naturreservatet.

I Stömne finns en av Sveriges nordligaste förekomster av sammanhängande ekbestånd. Detta var en av de främsta anledningarna till att naturreservatet bildades. Tillkommande syften är att bevara kultur- och naturmiljön i anslutning till Stömne herrgård med ekhagar, blandskogar, bäckravin och åkrar, samt att främja allmänhetens naturstudier och friluftsliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Framför en ek finns en skylt som pekar mot en stig som leder in i den frodiga ekskogen.

Stömne. Foto: Liisa Kapanen.

Djur och växter

Flera av ekarna inom området är mellan 300-500 år gamla. På de solbelysta ekarna har ett flertal värmeälskande och sällsynta lavar påträffats och även flera karaktäristiska skalbaggar har noterats. Utöver ekhagarna finns det ytterligare intressanta naturmiljöer inom naturreservatet, såsom en lummig ravinskog med hög andel ädellövträd och Styggbäcken med sin rika lundartsflora. I dessa naturmiljöer har ett flertal ovanliga arter av kärlväxter och svampar påträffats.

Styggbäcken mynnar ut i Glafsfjorden, vilken är en viktig lokal för en inhemsk art av storöring. Vid undersökningar har även noterats andra fiskarter såsom elritsa, abborre och berg- och/eller stensimpa.

Naturreservatet håller även en rik fågelfauna. Flera arter finns registrerade på den svenska rödlistan för hotade arter, t.ex. mindre hackspett, skogsduva, nötkråka, rördrom samt kungsfiskare. Stömnebygden anses vara av högt intresse för hålhäckande fåglar genom sin goda tillgång på lövskog.

Inför ditt besök

Reservatet har parkering, informationstavla, ett par rastbänkar, torrtoalett och markerade stigar med trappor och broar.

Träbron låter besökarna gå torrskodda i reservatet.

Rastplats. Foto: Liisa Kapanen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
 • parkera annat än på anvisade platser,
 • ställa upp husvagn annat än för tillfälligt dagsbesök på anvisad parkeringsplats,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
 • plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar eller trädsvampar,
 • göra upp eld,
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för vetenskapliga eller andra undersökningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1968 och reviderat 2009

Storlek: cirka 30 hektar

Markägare: Privat och Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Läge: Värmlands län, Arvika kommun, 33 kilometer söder om Arvika. Reservatet ligger cirka 1 kilometer söder om Stömne samhälle mellan Arvika och Säffle. Väg 175 går rakt igenom reservatet och en skylt visar infarten till reservatets parkering.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss