Nedre Prostgårdsälven

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven är ett stort blandskogsområde som omger en delsträcka av Prostgårdsälven, med delvis forsande vatten och delvis ett kraftigt meandrande lopp. Området är klassat som nyckelbiotop och innehåller känsliga och sällsynta djur- och växtarter.

Visar naturreservatsskylt

Den norra halvan av älvsträckan inom reservatsområdet utgörs av strömmande/forsande vatten och stenig botten, som på sina ställen lämpar sig som lekområde för öring. I den södra halvan av området är vattendraget lugnflytande med botten av finare material.

Området är klassat som nyckelbiotop och innehåller känsliga och sällsynta djur- och växtarter. Området utgörs av en flack, skogsbevuxen ravin kring älvens nedre del som till stora delar betas av nötkreatur.

Nedre Prostgårdsälven är ett kommunalt naturreservat.

Mer information om reservatet finns på Karlstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats..

Växter och djur

Marken i området utgörs av lerjord och i ravinen växer en varierad blandskog med grova träd, hög lövträdsandel och rikligt inslag av döda och döende träd samt högstubbar. De högsta biologiska bevarandevärdena finns i landmiljön, men även vattendraget hyser naturvärden. I trädskiktet finns många olika trädslag. Lövträd dominerar, men ungefär en tredjedel utgörs av gran. Bland lövträden dominerar klibbal, men här finns också gråal, ask, lönn, rönn, hägg, sälg och björk. Huvuddelen av det äldre trädskiktet i området är omkring hundra år gamla och troligen är gran och al äldst.

Den kryptogamgrupp som uppvisar störst artrikedom är svampar. Omkring 90 svamparter är funna, av vilka de flesta är knutna till alved och granved.

På marken finns en frodig, högvuxen örtflora med flera arter som indikerar näringsrika och fuktiga förhållanden, bland annat springkorn, gullpudra, ormbär och bäckbräsma.

Skogen utgör fina fågelmiljöer. Lövträd och död ved lockar t. ex hackspettar och häckning av både mindre och större hackspett kunde konstateras 2011.

I Prostgårdsälven förekommer en svag öringstam.

Flodkräfta har tidigare funnits i vattendraget, men det är oklart om denna finns kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen, skada eller föra bort döda träd och vindfällen,
  • gräva upp gräs och örter, plocka mossor, lavar eller svampar av annat slag än matsvamp,
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur samt bon, ägg eller individer av andra djurgrupper med undantag för markägarens jaktförvaltning,
  • cykla,
  • göra upp eld,
  • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
  • rida.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 4,9 hektar

Markägare: Karlstad kommun och privat

Förvaltare: Karlstad kommun

Hitta hit

Naturreservatet omger Prostgårdsälven utmed en ca 650 meter lång sträcka. Älvens nedre del är belägen drygt 2 km NO om Nyeds kyrka och ca 2,5 km öster om Molkoms centrala delar, i Karlstads kommun. Området avgränsas i norr av den medeltida vägen mellan Karlstad och Filipstad.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss