Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Näsknölen

Reservatet bildades för att bevara naturlig gammal barrskog och barrsumpskog samt gynna de växter och djur som är speciella för dessa livsmiljöer.

Sumpskog med klena träd och bäck som slingrar sig fram mellan dem.

Bäck i sumpskog.

Näsknölen är en gammal naturskog som framför allt i norr domineras av tall, men där granens lövträdens närvaro ökar successivt söderut. Medelåldern på skogen är ca 160 år, men skogen är både ålders- och trädslagsvarierad och vissa tallar är äldre än 200 år. Flera vattendrag rinner igenom området. I delar av området finns rörligt markvatten vilket bidrar till ett fuktigt mikroklimat. Terrängen är bitvis storblockig.

Djur och växter

Det fuktiga mikroklimatet och de gamla träden gör att hela området är en viktig livsmiljö för missgynnade och hotade kryptogamer såsom lavar, svampar och mossor. Inom reservatet är 16 rödlistade (missgynnade eller hotade) arter och 34 signalarter funna. En av de rödlistade arterna är den tretåiga hackspetten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 151 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss