Lisselåsen

Lättbesökt barrnaturskog bredvid E45:an.

Tydligt markerad stig i blåbärsriset. Foto Eva Nohlgren.

Markerad vandringsled i skog.

Reservatet bildades för att vårda och bevara de värdefulla livsmiljöerna gammal tallskog och barrnaturskog samt de arter som finns i området.

Skogen i reservatet domineras av tall. I delar av reservatet har gran gallrats ut. På så vis har en gles tallskog med solbelysta gläntor skapats. Flera tallar är 200-300 år gamla. I Lisselåsens reservat finns stubbar som vittnar om att det brunnit i området. Vissa tallar har så kallade brandlyror, skador som vallats in efter att barken blivit svedd av eld.

Djur och växter

Raggbock är en sällsynt insekt vars larver lever i solbelysta tallågor (liggande torrträd) med mycket kärnved, något som bl.a. skapas vid brand. Senvuxen, gammal gran ger skugga i en annan del av reservatet och skapar där en miljö med högre luftfuktighet där lavar, mossor och svampar trivs. Området har en värdefull kryptogamflora med bl.a. arterna violettgrå tagellav, brunpudrad nållav, dvärgbägarlav, dropptaggsvamp, gammelgransskål och tallticka.

Kultur

Här kan man träffa på värn från krigstiden samt kolningsgropar och blästplatser från tidig järnframställning. De tidigaste spåren är från vikingatid och tidig medeltid d.v.s. århundradena kring 1000 e.Kr.

Anordningar

En 200 m lång slinga med informationsskyltar utgår från parkeringen vid E45:an. Här finns också information om naturreservaten inom Torsby kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon utanför befintliga vägar i området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 37 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss