Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Märramyren

Stort och mångforming våtmarkskomplex i nordvästra Värmland.

Vy över myr i höstfärger, med skog i bakgrunden. Himlen är blå.

Märramyren. Foto: Dick Östberg

Märramyren är beläget i norra finnskoga socken, i nordvästra hörnet av Värmlands län. Tittar man på en karta så inser man snabbt att här lever det finska arvet kvar då många av bergen och myrarna har finska namn. Byarna i närområdet har i de flesta fall ett finnhemman som ursprung som till exempel Bastuknappen som är en översättning av det finska Saunan nuppi.

Naturreservatet Märramyren är ett av länets största, formellt skyddade, våtmarksområden. Naturen är mycket variationsrik. De öppna myrarna övergår i skogsklädda fastmarksholmar i en vacker mosaik, vilket skapar stora arealer brynmiljöer som i sig själva är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. För besökaren kan Märramyren ha olika karaktärer beroende bland annat på när man besöker området. Under barmarksperioden kommer upplevelsen kräva ansträngning då myrarna är blöta och tunga att gå på, men ett rikt fågelliv samt stora hjortronmyrar gör det hela värt det. Området bör verkligen besökas en kall och solig vårvinterdag med skarsnö, då man med ett par skidor på fötterna kan ”flyga” fram över myrarna och njuta av vyerna. Tack vare att Märramyren ligger på en höjdplatå så finns det möjligheter till fikaplatser med utsikt, ända bort mot dalafjällen till och med.

Naturreservatet Märramyren ingår i länets myrskyddsplan samt är utpekat i EU: nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

Djur och växter

Naturreservatet Märramyren är ett mycket stort och mångformigt våtmarkskomplex. Myren domineras av topogena och soligena kärr, samt öppna mossar av nordlig typ. Här finns även strängflarkkärr, tallklädda mossar av nordlig typ och sumpskogspartier. Vegetationen är övervägande fattig, medan mellankärr förekommer i mindre omfattning.

Märramyren bildar en mosaik tillsammans med fastmarksholmar som domineras av barrblandskogar med relativt stort lövinslag.

I området häckar ett flertal fågelarter som är utpekade i fågeldirektivet, bredkantad dykare, smålom, tjäder, trana, ljungpipare, grönbena, spillkråka, tretåig hackspett och orre.

I områdets naturskogar återfinns en mängdkryptogamer, både signalarter och arter upptagna på den nationella rödlistan, vilket indikerar att dessa skogar fått stå orörda under lång tid. Märramyren är även ett av de områden i länet med störst förekomst av den rödlistade laven varglav.

Gul varglav på stående död ved i vintrigt och snöigt landskap.

Varglav i riklig mängd på torraka vid Märramyren. Foto: Jenny Sander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon, med undantag för körning med skoter på speciellt avsett ledsystem, för dragning av längdskidspår samt för uttransport av skjutet större vilt.

  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning,
  • tippa eller anordna upplag.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: Cirka 2026 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, vid byn Bastuknappen nära norska gränsen. Naturreservatet Märramyren nås lättast från väg 967 då området angränsar vägen mellan byarna Uggelheden och Bastuknappen. Reservatet kan även nås via någon av de skogsbilvägar som finns i omkringliggande landskap.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss