Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rävåsen

Gammal fuktpräglad grandominerad naturskog.

Skog vid kanten av myr med en grov torraka.

Torraka. Foto Johan Bohlin.

Genom reservatets västra del rinner vattendraget Kölan. I naturreservatet finns myrmark och fuktig naturskog. Det vanligaste trädslaget är gran. På en del ställen kan man hitta spår från skogsbränder; brandstubbar och tallar med brandskadade stammar så kallade brandljud.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får Rävåsen utvecklas fritt.

Djur och växter

I skogen finns sällsynta mossor, lavar och svampar som växer på murken ved, döende träd och grov bark. De är exempel på viktiga livsmiljöer i naturskogar. Den bladlika, norska näverlaven Platismatia norvegica trivs på stammar och grenar av gammal gran eller björk. Laven är beroende av hög luftfuktighet och skulle dö i torrare miljö. I skogar med skogsbruk är skogen glesare och därför blir luften mer torr. I området finns den tretåiga hackspetten Picoides tridactylus. Den trivs i stora sammanhängande gammelskogar. När hackspetten söker föda hackar den tydliga ringar runt trädstammarna. Ringarna är ganska lätta att få syn på.

Orkidé med tätt ax av ljusrosa blommor.

Jungfru Marie nycklar. Foto Johan Bohlin.

Anordningar

En kryssmärkt snöskoterled korsar reservatet i nord-sydgående riktning. Informationsskyltar finns där skoterleden passerar reservatsgränsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Knappt 37 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Reservatet ligger i Värmlands län, Torsby kommun, cirka 6 kilometer norr om Ekshärad, nordost om Fastnäsbron i södra delen av Torsby kommun. Det finns ingen lämplig väg som går nära Rävåsen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss