Båstnäs

Granskogens trolska karaktär och hällmarksskogens vackra utblickar över sjön Foxen gör Båstnäs till ett attraktivt naturreservat för upplevelser av skog med liten mänsklig påverkan.

På bilden ser man en sluttning med gles granskog och där det ligger flera döda granar. Foto Fredrik Wilde.

Granskog

Det aktuella skogsområdet söder om Båstnäs ligger på sjön Foxens västra strand i det så kallade DANO-området, som är av riksintresse för friluftsliv och naturvård. Det västvärmländska sprickdalslandskapet har givit upphov till ett flikigt sjösystem med många öar och dramatiskt branta stränder.

Lokalklimatet, topografin och berggrunden skapar förutsättningar för lövrika miljöer och inslaget av lövträd är stort i trakten. Det från land svårtillgängliga området med lite bebyggelse och fantastiska naturscenerier har skapat goda förutsättningar för en livlig naturturism på sjöarna, i synnerhet med kanoter.

Skogen söder om byn Båstnäs utgörs till stor del av gammal, lövrik granskog, som har varit orörd under lång tid. I branterna närmast sjön samt på höjder inom området där berggrunden går i dagen tar tallen över som dominerande trädslag. Björk och asp förekommer rikligt, och den senare uppnår ställvis imponerande dimensioner. I sänkor inne i skogen där markförhållandena är fuktigare växer rikligt med björk och sockelbildande klibbal. I de brantaste partierna är aspen det dominerande trädslaget och här förekommer även en del rönn och hassel som undkommit viltbete.

Eftersom stora delar av skogen har varit orörd under lång tid finns strukturer som rikligt med död ved, gamla träd och påfallande åldersvariation, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för sällsynta arter som inte kan överleva i det brukade skogslandskapet. Variationen i skogen gör att det finns många arter som är knutna till olika trädslag och sammanlagt har mer än 40 rödlistade arter och signalarter påträffats, främst bland svampar och lavar.

På bilden ser man hur Bomsundet bitvis kantas av branta klippor. På vardera sidan av sundet växer barrskog och ut över sundet lutar en björk. Foto Jan Rees.

Bomsundet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • göra upp eld

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020, nytt beslut efter överklagan 2022

Storlek: 105,2 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Hitta hit

Båstnäs ligger i Årjängs kommun, 17 kilometer söder om Töcksfors.

Hitta hit: Från E18, sväng söderut vid kyrkan i Töcksfors mot Västra Fågelvik på väg 500 och följ denna i drygt 20 kilometer. Passera Båstnäs bilkyrkogård och ta sedan vänster in på parkeringen.

Kontakt

Naturvård, Länsstyrelsen Värmland

Telefon: 010-224 70 00

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss