Havsvalladalen

Blockrik dalgång med vildmarkskaraktär

Stora block staplade på varandra.

Block. Foto Jan Rees.

Havsvalladalen utgör del av Värmlands största sammanhängande naturskogsområde och ligger öster om Höljessjön med vattendraget Havsvallan rinnande i dalens lägsta delar. Området kan karakteriseras som förfjällsterräng och det lokala klimatet bjuder ofta på stora snömängder och en sen vår. Stora delar av dalgången är både blockrik och storblockig, på många platser så blockrik att det inte kan växa skog, varvid en mycket speciell och svårframkomlig miljö skapas. Omfattande blockhav är sällsynta så här långt söderut och har ett stort geovetenskapligt värde.


Havsvallan är omgiven av skog på båda sidor och flyter fram över block och sten.

Havsvallan. Foto Jan Rees.

Skogen domineras dels av brandpräglad tallskog med ett fältskikt av olika ristyper där vresiga och grovgreniga tallar ibland har en ålder över 300 år, dels av fuktigare, mer grandominerad och hänglavsrik skog av refugial karaktär i dalens lägre delar. Skogen är lövrik med gott om äldre lövträd och det förekommer även väl utvecklade lövbrännor. Stora delar av skogen har varit orörd i närmare 150 år och förekomsten av naturskogsstrukturer som död ved i olika stadier av nedbrytning, gamla och grova träd samt hög biologisk mångfald är påfallande. Mycket av omgivningarna runt dalen utgörs av brukad skog men Havsvalladalen har ändå en vildmarksprägel där lavskrikan jamar i gammelgranskogen, dalripan spelar på myrarna och kungsörnar seglar över landskapet på jakt efter byten.

Gles skog i ett hav av rundade större stenar.

Blockhav. Foto Jan Rees.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

 • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
 • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg specificerad i bilaga 2,
 • tippa eller anordna upplag.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det också förbjudet att:

 • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 1601hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län