Stenhammar

Besök ett typiskt sörmländskt herrgårdslandskap. Du kan gå utmed markerade stigar eller röra dig fritt i den lättvandrade naturen. Du får ett smakprov på det mesta i sörmländsk natur – barrnaturskog, betesmarker, sjö och ekhagar.

Utsikt mot sjö

Foto: Länsstyrelsen.

På flera platser kan du blicka ut över landskapets omgivningar, bland annat vid fornborgen och vid Stavås­hagen invid den gamla landsvägen i reservatets södra del. Där hittar du också ett par riktiga jätteekar och en hamlad lind. Det finns även gott om kulturlämningar som minner om svunna tider.

För dig som är svampintresserad är ett besök på sensommaren eller hösten bäst. Här har länets enda fynd av bronssopp gjorts och har du tur kanske jätteröksvampen visar sina imponerande fruktkroppar.

Naturreservatet delas i tre områden eftersom järnvägen och riksväg 55 skär tvärs igenom. I norra och södra delarna finns anlagda parkeringar.

Ekhagar och barrnaturskog

Reservatet är en mosaik där naturbetesmarker med främst spärrgreniga ekar gränsar till lövträdsrika barrskogar och ädellövskogar – vissa med naturskogskaraktär. Dessutom präglas hela reservatet av den långa strandzonen mot sjön Valdemaren. Just variationsrikedomen är en viktig förutsättning för områdets höga naturvärden. De många olika naturtyperna skapar livsmiljöer för en lång rad arter. Naturreservatet ligger dessutom i en särskilt värdefull lövskogstrakt.

Skogen har en tydlig åldersspridning. Inslaget av mycket gamla och grova träd är stort. Främst är det ekar, lindar, tallar och granar men också aspar varav många har uthackade bohål. Flera av de gamla och grova träden, framförallt lindarna, visar tydliga spår av hamling. På ekarna växer kärnticka, oxtungssvamp, gul dropplav och gulpudrad spiklav som alla signalerar höga naturvärden.

Barrskogarna har funnits längst tid som skogsmark och här finns relativt rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier. I de delarna finns en artrik flora av vedsvampar och mossor som lever på död ved och på gamla träd. Även i storblockig terräng finns en riklig moss- och lavflora.

Stenar som bildar mur

Fornborgen vid Stenhammar. Foto: Maria Rolf.

Kulturhistoria

De kulturhistoriska spåren i reservatet är många. Det finns fornborg, stenmurar, inskriptioner, gamla vägsträckningar, landåväg med mera. Den säregna siktgata som grävts mellan Stenhammars slott och Valdemaren är också ett tydligt kulturspår i landskapet. Om du har möjlighet att ta dig till Lidaö kan du se en minnessten över skalden Atterbom.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Från norra parkeringen finns en rundslinga som är cirka 4,5 km. Från parkeringen i södra delen finns en rundslinga som är cirka 2,5 km.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Stenhammar, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Anordna lägerverksamhet.
  • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2008
Areal: 196,6 hektar
Karaktär: Herrgårdslandskap med skog, betesmark, odlingsmark och sjö
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, delvis Natura 2000-område (Stavåsen och Stenhammars kohage)

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 km sydväst om Flens tätort vid Stenhammars slott. Parkering finns i norra delen av reservatet och vid väg 55. Från den norra parkeringen går en led fram till och in i reservatet. Det är cirka 1 km fram till reservatsgränsen. Från södra parkeringen finns också en led.

Kartnål till norra parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från Flens resecentrum med tåg- och busstation är det en lätt promenad på cirka 3 km till Stenhammars naturreservat och leden från norra parkeringen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss