Stora Vilången

Denna naturskog är en liten pärla i ett övrigt brukat skogslandskap.

Gnistrande vit snö och upplogad is på sjön Vilången.

Vintervy med gnistrande vit snö på marken och upplogad is på sjön Vilången. Foto Johan Bohlin.

Här kan man vandra längs Stora Vilångens stränder. På holmar och uddar vid sjön finns riktigt grova, flerhundraåriga tallar. Den äldsta och mest naturskogsliknande skogen finns på Rutön och på små fastmarksholmar i strandkärren. På de två öarna, Storön och Rutön, finns också enstaka mycket gamla torrakor och några av dem har en för trakten imponerande dimension.

Sjön Stora Vilången utgör 85 av reservatets 108 hektar. Det är en näringsfattig klarvattensjö som ligger 126 meter över havet.

Det tidigare Domänreservatet från 1939 blev naturreservat 2004. Reservatets syfte är att bevara och utveckla naturskogskaraktären i delar av reservatet och bibehålla den vackra landskapsbilden vid Stora Vilången.

Inom reservatet har man funnit spår av tre stenåldersboplatser. Flera flintor och flintavslag har hittats i anslutning till bosättningarna.

Fikapaus vid iskanten.

Stora Vilången är ett omtyckt utflyktsmål vintertid. Foto Johan Bohlin.

Djur och växter

De gamla tallarna är i olika nedbrytningsstadier och är därför viktiga för många sällsynta insekter och fåglar.

I området förekommer ovanliga lavar och svampar så som: kort skägglav, gällav, klibbticka, violticka, fnöskticka och björkticka.

Sjön Stora Vilången är av regionalt intresse ur fiskesynpunkt. Provtagning visar att Stora Vilången även har en mycket artrik bottenfauna.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon utom vid terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1939 Domänreservat och 2004 Naturreservat

Storlek: ca 108 hektar varav 35 ha landyta

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län