Lurö skärgård

I förlängningen av Värmlandsnäs och ut i Vänern ända till Västergötland ligger en av Sveriges mest magnifika sötvattenarkipelager. Hundratals öar, av olika storlek och karaktär, bildar här en sammanhållen övärld mellan Vänerns stora bassänger, Värmlandssjön och Dalbosjön.

Vila vid strandkanten. Foto: Mikael Solebris

Vila vid strandkanten. Foto: Mikael Solebris

Vegetationen på de större öarna domineras av hällmarkstallskog med inslag av mossrik tallskog och små dungar av lövskog. Reservatets yttre delar i väster och söder domineras av nästan helt kala skär. Många öar i reservatets centrala del bär spår av den tidigare markanvändningen som företrädesvis varit fårbete. Dessa öar är idag till stora delar bevuxna med ljunghed som ofta är i ett igenväxningsstadium då en och asp tränger in. Grönstensstråken har på ett tydligt sätt påverkat växtligheten. På några ställen finns helt avvikande vegetation med en lång rad sällsynta växter.

Reservatet bildades 1967 för att bevara skärgårdsmiljöer ur natur- och kulturhänseende. Ändamålet är även i den mån det inte strider mot bevarandeintressena att främja allmänhetens naturkännedom och friluftsliv. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Växtligheten är påverkad av det gynnsamma klimatet som råder här och på vissa platser även av en basisk berggrund. Exempel på växtarter i skärgården är brudbröd, väddklint, glansnäva, tandrot, myskmåra, gulmåra, harklöver och hönsbär. Här växer också ek, ask, lind, oxel och körsbär. Många öar har ett mycket tunt jordtäcke och där trivs tallen bäst. Speciellt värdefulla växtbiotoper är ekdungen på Storön och lindbeståndet på Stora Bratt.

Området hyser även ett rikt fågelliv med en variation av arter som trivs vid insjö- och kustmiljöer. Fiskgjusen kan ses hela sommaren på jakt efter bytesfisk. Grågås, havstrut, fisktärna, storlom och storskarv är exempel på arter som häckar i reservatet.

Särskilt intressanta områden

Lurö skärgård innehåller hundratals öar och skär och en stor variation av vackra skärgårdsmiljöer som kan vara värda ett besök för den som färdas med egen båt. På öarna Sunnervassen, Ärnön, Gunnarsholmen och Vithall finns spår av forna skärgårdsjordbruk.

 

Vithall

Fiskarbostället på Vitthall. Foto: Gunnar Lagerkvist.

På Vithall finns ett gammalt fiskareboställe bevarat och betet har återupptagits genom reservatsförvaltningens försorg. På Hökön fanns det på 1800-talet en krog för sjöfarare på Vänern.

På Lurö (som endast i mindre delar ingår i naturreservatet) finns gott om vandringsleder och sevärdheter.

Anordningar

Lämpliga natthamnar för fritidsbåtar finns på Hökön (toalett), Aspholmen (brygga och sopstation), Lurön naturhamnen Bösshamn i Ö med toalett samt bryggan vid Stenstaka (toalett, gästhamn, restaurang, vandrarhem och sopstation). Från stenstaka utgår vandringsleder.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • gräva upp växter, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering eller varaktig vistelse nära boplats,
 • på land medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp öppen eld annat än på av reservatsförvaltaren anvisad och särskilt iordningställd plats. Medhavda grillar och friluftskök får dock användas även på annan plats.
 • framföra motordrivet fordon (undantaget snöskoter på is),
 • tälta mer än två (2) dygn i sträck på samma plats. För lägerverksamhet och dylikt kan längre tids tältning få förekomma efter tillstånd av naturvårdsförvaltningen eller dess ombud.
 • förtöja båt eller husbåt mer än två (2) dygn i sträck på samma plats,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • under tiden 1 april-31 juli landstiga eller varaktigt vistas i närliggande vattenområde på öar och delområden som är utpekade som fågelskyddsområden. Det förbjudna vattenområdet sträcker sig i normalfallet 100 m ut från ön.

Länsstyrelsen kan vid speciella väderleksförhållanden tillfälligt utfärda totalt eldningsförbud.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1967

Storlek: ca 15 000 hektar varav 800 ha land fördelat på ca 250 öar

Markägare: Staten, Kyrkan, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län