Kaplansholmen

Kaplansholmen, i Karlstads östra utkanter, är ett utpräglat exempel på den naturliga utvecklingen av växtlighet och miljöer som sker i ett deltalandskap.

Trädbeklädd holme i Klarälven.

Kaplansholmen om hösten. Foto: Gunnar Lagerkvist.

Klarälvens delta är landets största aktiva delta utanför fjällkedjan. Kaplansholmen är ett av få områden inom deltat som fram till nutid har haft en relativt opåverkad utveckling. Holmen uppvisar en rad av de ytformer som de deltabildande processerna skapat bl.a. älvvallar, bankar, strömfåror och strandvallar.

Reservatet bildades för att bevara en aktiv del av Klarälvens delta i Vänern med dess flora och fauna. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

På den högst belägna delen av ön växer lövskog som till största delen består av björk med inslag av tall, asp och al. Vegetationen skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Karaktärsarter är grönsångare, svartvit flugsnappare och rödvingetrast. Av rovfåglarna märks brun kärrhök och duvhök. Iögonfallande är också bäverns aktiviteter i området.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • bryta grenar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
  • göra upp eld,
  • medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon,
  • framföra motordriven farkost i Klockarådran,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992

Storlek: 169 ha varav 56 ha land

Markägare: Karlstad kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län