Brännåsen

Variationsrikt och vackert område som består av en mosaik av skogar, våtmarker, sjöar, tjärnar och vattendrag.

Tallås på myr.

Naturreservatet Brännåsen är ett variationsrikt och vackert område som består av en mosaik av skogar, våtmarker, sjöar, tjärnar och vattendrag. Landskapet är flackt och myrmosaiken sätter en tydlig prägel på området. Områdets plattkroniga gammeltallar med krumma hängande grenar är rikligt bevuxna av garnlav och på många ställen i området ses spår av skogsbränder.

Reservatet bildades för att bevara områdets mosaik av myrar och äldre barrskog. Syftet är även att bibehålla områdets orörda karaktär.

Djur och växter

Skogen i området utgörs i huvudsak av naturskogsartad gammal tallskog. Området är starkt präglat av skogsbränder som gett fina gamla tallågor och brandstubbar. Brännåsens stora areal med sammanhängande äldre tall är en viktig kvalitet i sig, och detta landskap har som få andra värmländska tallnaturskogar en intern dynamik och kontinuitet av tallved. Den äldsta skogen är omkring 200-250 år men vissa tallar är omkring 300 år.

Brännåsen är hemvist för många ovanliga och rödlistade skalbaggar, bland annat raggbock som lever i grova, ofta solbelysta, tallågor. Raggbocken har i Norra Ny socken ett av landets starkaste fästen. Orsaken till det är framförallt socknens ovanligt höga täthet av skogar med gamla eller mycket gamla tallar.

Brännåsen har en variationsrik miljö och i blötare partier blir inslaget av senvuxen gran mer påtagligt men även här hittar man spår efter gamla bränder i form av brandstubbar. Områdets fuktigare miljöer i kombination med senvuxna träd ger goda förutsättningar för kryptogamer.

Anordningar

Området utgör tillsammans med närliggande naturreservat ett lämpligt område för t.ex. skidåkning, bär- och svampplockning.
Området berörs av ett par vandringleder/säterstigar som kommer upp från Klarälvdalen och går genom området till sätrar i öster. Genom området löper även flera skoterleder.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa eller anordna upplag,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning.
Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:
  • genomföra organiserad tävlings- eller friluftsverksamhet.

Förbudet mot att framföra fordon gäller inte på befintlig bilväg eller körning med snöskoter på led som är märkt med röda ledkryss och som är markerad på karta i bilaga 2.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 654 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län