Fållökna

Naturreservatet Fållökna består av ön Lagnö och några mindre holmar i sjön Nedingen. Om du via stigen tar dig upp till Uvberget når du öns högsta punkt. Där kan du slå dig ner på berget, plocka fram matsäcken och njuta av den vidsträckta utsikten. Kanske får du syn på fiskgjusen som kommer seglande på sina långa smala vingar?

För att komma till reservatet följer du stigen genom en beteshage. En gångbro av trä leder sedan över ett litet sund till Lagnö. Sundet är delvis farbart med båt, men i sydost är det mer som en igenväxt våtmark där det är svårare att ta sig fram. Från gångbron går en stig in i området. Nära stranden ligger öns högsta punkt där Uvberget reser sig cirka 30 meter över sjön och stupar brant ner mot vattnet. På höjden växer grova gamla ekar och stora tallar med tjock bark.

Strandlinjen i sjön Nedingen är flikig och oregelbunden med många uddar och vikar. På Lagnös västra sida finns en liten badplats med sandstrand som inbjuder till ett dopp. I reservatets norra och södra delar växer lövträd som ek, rönn, asp och björk. Och vid stränderna nära vattnet är det gott om al. De centrala delarna av Lagnö består däremot till största delen av granskog. I det här omväxlande området med skog, gläntor och vatten trivs många fåglar. En av dem är den svartvita flugsnapparen, som kommer hit under senvåren för att föda upp sina ungar.

Ett rikt fågelliv

I reservatet möts land och vatten – och öppna marker möter skog. Detta skapar en stor variation som många fåglar uppskattar. Här finns arter som lever i sjön, som fiskgjusen och storlommen, och de som bor i hål i murknande träd, som hackspettar, mesar och ugglor. En liten del av reservatet är också fågelskyddsområde som inte får beträdas under perioden 1 april – 15 juli. Det gäller den lilla ön Högskär i väster – och vattenområdet runt omkring.

Gamla ekar ger plats för många

I reservatet finns en del äldre ek. Gamla ekar kan bli mycket värdefulla för andra arter, inte minst bland mossor och lavar som lever i ekarnas grova bark. Uppemot tusen arter är knutna till ek för sin livsmiljö!

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du inte göra något av följande i naturreservatet:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • göra åverkan på träd, buskar, ris, örter, mossor och lavar - häri inbegripet även blomplockning
  • döda, fånga, jaga eller skada vilda djur, ta ägg, göra åverkan på bo eller på annat sätt uppträda störande för djurlivet - exempelvis att från nära håll fotografera boplats
  • tälta, campa eller göra upp eld
  • släppa hund, katt eller annat husdjur fritt i området
  • framföra cykel, moped, motorfordon eller andra transportmedel annat än på härför avsedd väg
  • parkera annat än på iordningställd parkeringsplats
  • med glas, plåt, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned i området

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Fakta

Skyddsår: 1966
Areal: 25,4 hektar
Karaktär: skogsbevuxen ö och sjö
Kommun: Flen
Förvaltare: Länsstyrelsen