Nalavibergs gravfält

Nalavibergs gravfält

På en långsmal höjdrygg i västra Närke ligger länets största gravfält från järnåldern. Drygt 270 gravar ligger samlade i en öppen hagmark. Här växer många ståtliga gamla ekar jämte en rad olika växter som trivs i öppna, betade marker.

Mer än 270 gravar

Utmed den långsmala höjdryggen, en så kallad drumlin, finns minst 270 forntida gravar. Gravarna är uppdelade på tre gravfält och de ligger utmed en sträcka på ca 1000 meter. Gravfälten är från järnåldern, ca 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. De äldsta gravarna ligger i söder och de består av låga förhöjningar fyllda av sten - stensättningar. De yngsta gravarna ligger i norr och de är formade som små kullar - högar.

Bebott sedan stenåldern

Människor har bott i det här området sedan stenåldern. De torra och fasta drumlinkrönen användes tidigt som boplatser och gravfält. På sluttningarna låg åkrar och betesmark. Gården Nalaviberg omtalas redan 1283. Då skänks gården av Magnus Ladulås till biskop Anund i Strängnäs.

Gamla ekar

Området kring gravfälten består av tre naturreservat. Oxaryggen i söder, Nalavibergs ekäng i mitten och Broby äng i norr. Runt om gravarna växer många gamla ekar. Den artrika floran berättar att området länge använts som äng och betesmark.

Läs mer om naturreservatet Oxaryggen

Läs mer om naturreservatet Nalavibergs ekäng

Läs mer om naturreservatet Broby äng

Gravar undersökta av arkeologer

1978 undersöktes en gravarna i den norra delen av arkeologer. I graven fanns tre liter brända ben efter en människa. Där fanns också en glaspärla, en järnspik och en remsölja (liknande ett skärpspänne). Fynden pekar åt att den döde är från vikingatiden.

I den södra delen undersökte några studenter 1980 ett område med några gravar men man fann även spår av boplatser från stenåldern.

Begravningssed

Under järnåldern brändes de döda på gravbål. Först klädde man den döde i de bästa kläderna och man valde ut fina gåvor som skulle med till nästa värld. Sedan sattes elden på gravbålet och det brann kraftigt. Slutligen samlades de brända benen och resterna av gåvorna ihop och de lades i en grav.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Fakta

Fornlämningsnr: Viby 47, 50, 53, 156 med flera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fornlämning
Gravfälten vid Nalaviberg är fornlämningar och skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Det är enligt denna lag förbjudet att ändra eller skada en fornlämning.

Riksintresse
Gravfälten ligger inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, Drumlinområdet T 10.

Naturreservat
Gravfältet sträcker ligger i tre naturreservat, Oxaryggen, Nalavibergs ekäng och Broby äng