Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nora kyrkoherdeboställe

Bild över Nora kyrkoherdeboställe

I centrala Nora ligger en sammanhållen kyrkomiljö som förutom kyrkan består av klockargård, komministergård, kyrkoherdeboställe och församlingshem. Byggnaderna representerar tre århundraden, från 1700-tal till 1990-tal. Alla byggnader har sedan de uppförts använts inom kyrkans verksamhet.

Kyrkoherdebostället (prästgården)

Alltsedan den tidiga medeltiden har det funnits särskilda bestämmelser för byggande av prästbostäder. Prästgårdens mangårdsbyggnad uppfördes ursprungligen 1738 men fick sitt nuvarande utseende i samband med en omfattande ombyggnad 1828. Flygelbyggnaden är gårdens äldsta byggnad, och är troligen till sina äldsta delar uppförd under 1600 eller 1700-talet. Den ska enligt uppgifter överlevt stadsbranden år 1738. På gården finns också en timrad ekonomibyggnad, en rest av en länga med stall, lada m.m. som tidigare sträckte sig ända upp mot bostadshusets östra gavel.

Komministerbostaden

Komministerbostaden uppfördes ursprungligen 1813 och fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad år 1916. Till gården hör en välbevarad och tidstypiskt förrådsbyggnad från tiden kring sekelskiftet 1900.

Klockargården

Klockargården uppfördes 1897-1898 och är utvändigt mycket välbevarad. Byggnaden innehöll ursprungligen tjänstebostad för klockaren/kyrkomusikern, sockenbibliotek och sammanträdesrum för kyrko- och skolråd samt fattigvårdsstyrelsen. Till Klockargården hör också en utvändigt oförändrad tvättstuga från tiden omkring 1920.

Församlingshemmet

Det nya församlingshemmet uppfördes 1997 efter ritningar av arkitekterna Tina Wiik och Ingrid Reppen. Byggnaden har blivit mycket uppmärksammad för sin utformning. Som exempel på en föredömligt utformad ny byggnad i en historisk miljö tilldelades församlingshemmet år 2002 Europeiska unionens kulturarvspris, Europa Nostra-priset.

Nora - en stad med rötter i bergsbruket

Nora hör idag tillsammans med Eksjö och Hjo till Sveriges bäst bevarade äldre trästäder med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Nora växte tidigt fram som centralort i Noraskogs bergslag, där gruvor och hyttor varit bygdens huvudnäring från medeltiden fram till 1900-talet. Nora utvecklades tidigt till en och fick stadsrättigheter år 1643. Vi vet inte när den första kyrkan byggdes i Nora men på platsen för nuvarande kyrka har det legat en kyrka åtminstone sedan 1500-talet. Kvarteret nordost om kyrkan, kvarteret Älgen, redovisas redan på 1644 års karta som prästgårdstomt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Nora kyrkoherdeboställe, klockargård, komministergård och församlingshem är skyddade som byggnadsminne.

Skyddade år: 2005.

Ägare: Nora bergsförsamling.

Riksintresse
Byggnaderna ligger i den del av centrala Nora som utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården, Centrala Nora (T 33).

Nora 
kyrkoherdeboställe i 
Riksantikvarieämbetets 
bebyggelseregister Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss