Karlskoga kyrka

Karlskoga kyrka

Karlskoga kyrka har rötter i det sena 1500-talet och är en av de mest intressanta bergslagskyrkorna. I sakristian finns bevarade väggmålningar från tiden då kyrkan byggdes.

Bergslagens rödfärgade och spånklädda timmerkyrkor skiljer sig markant från slättbygdens ofta vitputsade stenkyrkor. De flesta är uppförda under 1600-talet när befolkningen ökade i samband med bergshanteringens uppsving och invandringen av skogsfinska nybyggare. Karlskoga kyrka har dock sina rötter ända tillbaka till 1500-talets slut, då en liten timmerkyrka byggdes på platsen. Den kallades Hertigkyrkan och utgör idag den nuvarande kyrkans sakristia.

Möckelns bodar

Karlskoga har sitt ursprung i det som tidigare kallades Möckelns bodar. Hertig Karl gav 1586 befolkningen i bygden tillåtelse att bilda en egen församling. Några år senare började orten kallas Karlskoga. I samband med järnhanteringens tillväxt vid mitten av 1600-talet ökade befolkningen varför kyrkan snart blev för liten. Den kom därför att byggas ut i etapper under 1600-talet andra hälft. Sin nuvarande storlek fick kyrkan först 1705-06 då korsarmarna i norr och söder byggdes till.

Målningar från 1500-talet

Den korsformade kyrkans fasade är täckta med rödfärgade spån. Spånen är av olika format och utseende eftersom varje hemman i socknen var skyldig att leverera byggnadsmaterial till kyrkan. Den kanske intressantaste delen i kyrkan är den äldsta delen, Hertigkarlskyrkan som nu är sakristia. Den innehåller välbevarade målningar från tiden då den äldsta kyrkan byggdes. Målningarna har utförts direkt på timret med nederländska kopparsnitt som förlagor. Interiören i kyrkan i övrigt har varit föremål för en rad olika renoveringar som resulterat i nuvarande utseende. Även kyrkogården tillhör en av länets mest intressanta med många bevarade äldre gravar.

 

Mer om länets kyrkor finns att läsa i boken Kyrkor i Örebro län, Estrid Esbjörnson/Örebro läns museum 2000.

Kontakt

Serviceinformation

Fakta

Stift: Karlstads stift

Församling: Karlskoga församling

Skyddad enligt lag
Kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillkommit före 1940 är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950).